Zakończenie roku - Roda do vinho 2023

Jak co roku, wczo­raj odby­ło się uro­czy­ste zakoń­cze­nie capo­eiro­we­go roku w naszej gru­pie - roda do vin­ho 2022. Dzię­ku­je­my wszyst­kim obec­nym człon­kom naszej Fami­lii oraz gościom z Gru­py Beri­ba­zu Pol­ska (Instru­tor Bujao oraz Moni­to­ra...

Mikołajki FICAG 2022-podziękowania

Nasze warsz­ta­ty Miko­łaj­ko­we warsz­ta­ty FICAG Pol­ska dobie­gły koń­ca. W imie­niu swo­im i całej gru­py chciał­bym podzię­ko­wać zapro­szo­nym gościom Michal Kwiat­kow­ski, Hubert Garszt­ka, Paweł Toqu­in­ho Moszyk, Łukasz Sosul­ski za podzie­le­nie...

Mikołajki FICAG - Główni goście

Przed­sta­wia­my 4 głów­nych gości, któ­rzy popro­wa­dzą dla nas warsztaty:Professor Bar­ril - Gru­po Muzen­za de Capo­eira Polska Pro­fes­sor Caba­ca - Orun Capo­eira Polska Pro­fes­sor Ser­rin­ha - Gru­po Capo­eira Bra­sil Polska Pro­fes­sor Toqu­in­ho -...

Mikołajkowe warsztaty FICAG Polska

FICA­GOw­cy i Przyjaciele, Miko­łaj­ki w naszej gru­pie mają dłu­gą tra­dy­cję.  Od lat z oka­zji dnia Św. Miko­ła­ja robi­my uro­czy­ste roda oraz tre­nin­gi otwar­te. Ale w tym roku będzie napraw­dę wyjątkowo!  Zapra­sza­my Was na...

Powrót po wakacjach! Rusza nowy sezon capoeirowy

Czas waka­cji już za nami.🌤 Odpa­la­my więc nowy sezon capo­eiro­wy ⭐️🤸🏼‍♂️. Nabo­ry ruszy­ły we wszyst­kich naszych sek­cjach! Jeśli jesz­cze nie mie­li­ście oka­zji spró­bo­wać capo­eira - bra­zy­lij­skiej sztu­ki wal­ki, któ­ra łączy wal­kę, akro­ba­ty­kę...