10 lat Happy Capoeira FICAG

W sobo­tę 22.04.2023 obcho­dzi­li­śmy wiel­kie świę­to w naszej gru­pie - 10-lecie naszej sek­cji Hap­py Capo­eira FICAG. Z tej oka­zji Instru­tor Coco - Mar­cin Ora­szek zor­ga­ni­zo­wał warsz­ta­ty capo­eira z gość­mi Pro­fes­sor Tomasz Mal­ha­do...

Przekaż 1,5% podatku na capoeira

Dro­dzy Przyjaciele, Zaczął się kolej­ny rok, a co za tym idzie roz­li­cze­nia podat­ko­we. Chcie­li­by­śmy pro­sić Was o wspar­cie naszej Fun­da­cji poprzez prze­ka­za­nie 1,5 % podat­ku. W ten spo­sób będzie­my mogli dalej pro­mo­wać capo­eira...

Zakończenie roku - Roda do vinho 2023

Jak co roku, wczo­raj odby­ło się uro­czy­ste zakoń­cze­nie capo­eiro­we­go roku w naszej gru­pie - roda do vin­ho 2022. Dzię­ku­je­my wszyst­kim obec­nym człon­kom naszej Fami­lii oraz gościom z Gru­py Beri­ba­zu Pol­ska (Instru­tor Bujao oraz Moni­to­ra...

Mikołajki FICAG 2022-podziękowania

Nasze warsz­ta­ty Miko­łaj­ko­we warsz­ta­ty FICAG Pol­ska dobie­gły koń­ca. W imie­niu swo­im i całej gru­py chciał­bym podzię­ko­wać zapro­szo­nym gościom Michal Kwiat­kow­ski, Hubert Garszt­ka, Paweł Toqu­in­ho Moszyk, Łukasz Sosul­ski za podzie­le­nie...

Mikołajki FICAG - Główni goście

Przed­sta­wia­my 4 głów­nych gości, któ­rzy popro­wa­dzą dla nas warsztaty:Professor Bar­ril - Gru­po Muzen­za de Capo­eira Polska Pro­fes­sor Caba­ca - Orun Capo­eira Polska Pro­fes­sor Ser­rin­ha - Gru­po Capo­eira Bra­sil Polska Pro­fes­sor Toqu­in­ho -...