Nasze warsz­ta­ty Miko­łaj­ko­we warsz­ta­ty FICAG Pol­ska dobie­gły koń­ca. W imie­niu swo­im i całej gru­py chciał­bym podzię­ko­wać zapro­szo­nym gościom Michal Kwiat­kow­ski, Hubert Garszt­ka, Paweł Toqu­in­ho Moszyk, Łukasz Sosul­ski za podzie­le­nie się z nami swo­im doświad­cze­niem w capo­eira, wspól­ne gry w roda i stwo­rze­nie wspa­nia­łej atmos­fe­ry pod­czas warsztatów. 🫶🫶🫶

To był bar­dzo inten­syw­ny i uda­ny week­end z capoeira.💪💪💪

Wszyst­ko co dobre szyb­ko się koń­czy, ale my już pla­nu­je­my kolej­ne wyda­rze­nie - Roda de vin­ho 2022. 🤩