Zapra­sza­my ser­decz­nie wszyst­kich Capo­eiri­stas na corocz­ne świę­to naszej gru­py.😍😍😍
Wyda­rze­nie odbę­dzie się jak zwy­kle pod koniec maja 2024 (29.05-02.06.2024).🤩🤩🤩
Gwa­ran­tu­je­my wspa­nia­łych gości, dużą daw­kę wie­dzy oraz peł­ne ener­gii rodas.🔥🔥🔥

For­mu­larz zgło­sze­nio­wy: https://forms.office.com/e/fTutt47qhd

Rezer­wuj­cie już termin❗❗❗

📌 PŁATNOŚCI 📌
DOROŚLI: 320 PLN
I rata - 160 PLN - do 31 mar­ca
II rata - 160 PLN - do 30 kwietnia

DZIECI: 170 PLN
Płat­ne w cało­ści (jed­na rata) do 31 marca

HAPPY CAPOEIRA:

Doro­śli - 320 PLN
I rata - 160 PLN - do 31 mar­ca
II rata - 160 PLN - do 31 kwietnia

Dzie­ci - 170PLN
Płat­ne w cało­ści (jed­na rata) do 31 marca

CZŁONKOWIE FICAG (spo­za Pol­ski): 70 EUR

GOŚCIE Z INNYCH GRUP
Pro­fe­sor (i wyżej): wstęp wol­ny
Instruk­tor, któ­ry przy­pro­wa­dzi min. 3 alu­nos: wstęp wol­ny
Instruk­tor bez alu­nos: 180 PLN (jed­na rata) do 31 mar­ca
Graduado/Monitor: 200 PLN (jed­na rata) do 31 mar­ca
Alu­no: 220 PLN (jed­na rata) do 31 marca

📣 Po upły­wie wyzna­czo­nych ter­mi­nów każ­da rata wzra­sta o 50 PLN!

📌DANE DO PRZELEWU📌
Nr kon­ta: 16114019770000586228001001
Tytuł: datek na Fun­da­cję - bati­za­do 2024
Fun­da­cao Inter­na­cio­nal Capo­eira Artes das Gera­is
ul. Bogu­sław­skie­go 19/50
01-923 War­sza­wa

📌LOKALIZACJA📌
Tak jak w zeszłym roku widzi­my się w Hali Spor­to­wej Aka­de­mii Sztu­ki Wojen­nej w Rembertowie:

ul. Fron­to­wa 2, 00-910 War­sza­wa
Aktu­al­ne infor­ma­cje znaj­dziesz na stro­nie FB wyda­rze­nia https://fb.me/e/3nPDnL51M