Aktualności

Musiqualidade 2023

W minio­ny week­end odby­ły sie corocz­ne warsz­ta­ty Misi­qu­ali­da­de 2023 orga­ni­zo­wa­ne przez naszą sek­cję na Gro­cho­wie. W tym roku wyda­rze­nie było o tyle szcze­gól­ne, że swo­ją rocz­ni­cę obcho­dził Pro­fes­sor Bam­bu (20 lat capo­eira) oraz jego sek­cja (13 lat ist­nie­nia). Z tej...

czy­taj dalej

Harmonogram treningów na czas wakacji

Dro­dzy Ucznio­wie, Na czas waka­cje sek­cje Gocław, Mar­ki oraz Hap­py Capo­eira FICAG zawie­sza­ją swo­ją dzia­łal­ność. Sek­cja wol­ska na czas waka­cji bedzie mia­ła tre­nin­gi tyl­ko w nie­dzie­le w godzi­nach 16:00-18:00. Sek­cja bie­lan­ska dzia­la w zmie­nio­nych godzi­nach w poniedzialki...

czy­taj dalej

Batizado e troca de corda 2023 - za nami

Dro­dzy ucznio­wie i przy­ja­cie­le FICAG, Kolej­ne wiel­kie świę­to capo­eira w Pol­sce Bati­za­do e tro­ca de cor­das 2023 prze­cho­dzi do histo­rii. Dzię­ku­je­my Wam za obec­ność pod­czas tak waż­ne­go dla nas wyda­rze­nia. Zde­cy­do­wa­nie był to event jesz­cze lep­szy od poprzed­nie­go, co...

czy­taj dalej

10 lat Happy Capoeira FICAG

W sobo­tę 22.04.2023 obcho­dzi­li­śmy wiel­kie świę­to w naszej gru­pie - 10-lecie naszej sek­cji Hap­py Capo­eira FICAG. Z tej oka­zji Instru­tor Coco - Mar­cin Ora­szek zor­ga­ni­zo­wał warsz­ta­ty capo­eira z gość­mi Pro­fes­sor Tomasz Mal­ha­do Woj­ta­sik oraz Capo­eira GCB War­sza­wa Instrutor...

czy­taj dalej

Przekaż 1,5% podatku na capoeira

Dro­dzy Przy­ja­cie­le, Zaczął się kolej­ny rok, a co za tym idzie roz­li­cze­nia podat­ko­we. Chcie­li­by­śmy pro­sić Was o wspar­cie naszej Fun­da­cji poprzez prze­ka­za­nie 1,5 % podat­ku. W ten spo­sób będzie­my mogli dalej pro­mo­wać capo­eira w Pol­sce, a Wy będzie­cie mogli zdo­by­wać nową...

czy­taj dalej

Zakończenie roku - Roda do vinho 2023

Jak co roku, wczo­raj odby­ło się uro­czy­ste zakoń­cze­nie capo­eiro­we­go roku w naszej gru­pie - roda do vin­ho 2022. Dzię­ku­je­my wszyst­kim obec­nym człon­kom naszej Fami­lii oraz gościom z Gru­py Beri­ba­zu Pol­ska (Instru­tor Bujao oraz Moni­to­ra Nata­lia wraz z ich alu­nos) A...

czy­taj dalej

Mikołajki FICAG 2022-podziękowania

Nasze warsz­ta­ty Miko­łaj­ko­we warsz­ta­ty FICAG Pol­ska dobie­gły koń­ca. W imie­niu swo­im i całej gru­py chciał­bym podzię­ko­wać zapro­szo­nym gościom Michal Kwiat­kow­ski, Hubert Garszt­ka, Paweł Toqu­in­ho Moszyk, Łukasz Sosul­ski za podzie­le­nie się z nami swo­im doświad­cze­niem w...

czy­taj dalej

Mikołajki FICAG - Główni goście

Przed­sta­wia­my 4 głów­nych gości, któ­rzy popro­wa­dzą dla nas warsztaty:Professor Bar­ril - Gru­po Muzen­za de Capo­eira Pol­ska Pro­fes­sor Caba­ca - Orun Capo­eira Pol­ska Pro­fes­sor Ser­rin­ha - Gru­po Capo­eira Bra­sil Pol­ska Pro­fes­sor Toqu­in­ho - Cen­trum Capoeira...

czy­taj dalej

Odwołany trening na Starych Bielanach - 17 października

Uwa­ga, uwa­ga - waż­na infor­ma­cja doty­czą­ca dzi­siej­sze­go tre­nin­gu - ponie­dział­ku 17 paź­dzier­ni­ka. Zosta­li­śmy zapro­sze­ni na uro­dzi­no­wą roda do gru­py GCB. W związ­ku z tym tre­ning na Sta­rych Bie­la­nach jest dzi­siaj odwo­ła­ny i widzi­my się na Ursy­no­wie. Kie­dy: 19:15Gdzie: w...

czy­taj dalej

Sekcja Marki

Dzie­ci 6-12:
ponie­dzia­łek: 18:00 - 19:30
czwar­tek: 18:00 - 19:30

Mło­dzież i doro­śli:
czwar­tek: 19:30-21:00

Sekcja Stare Bielany

ponie­dzia­łek: 19:15 - 20:45
czwar­tek: 19:45 - 21:15

Sekcja Wola

śro­da: 19:00 - 20:30
nie­dzie­la: 11:00 - 13:00

Sekcja Grochów

Gro­chów-Kamio­nek:
wto­rek: 20:00 - 21:30
pią­tek: 20:00 - 21:30

 

Sekcja Metro Ratusz Arsenał

Dzie­ci w wie­ku 4-6 lat:
nie­dzie­la 10:30 - 11:15

Dzie­ci w wie­ku 7-12 lat:
nie­dzie­la 11:30 - 12:30

Pierw­szy tre­ning za dar­mo. Weź ze sobą picie i luź­ny strój spor­to­wy. Ćwi­czy­my boso lub w butach.

Zapisz się na prób­ny trening!