W minio­ny week­end odby­ły sie corocz­ne warsz­ta­ty Misi­qu­ali­da­de 2023 orga­ni­zo­wa­ne przez naszą sek­cję na Gro­cho­wie. W tym roku wyda­rze­nie było o tyle szcze­gól­ne, że swo­ją rocz­ni­cę obcho­dził Pro­fes­sor Bam­bu (20 lat capo­eira) oraz jego sek­cja (13 lat ist­nie­nia). Z tej oka­zji życzy­my dal­szych suk­ce­sów w capo­eira oraz jesz­cze więk­szych wyda­rzeń.

Para­bens FICAG Grochów !!!