Dro­dzy Uczniowie,

Na czas waka­cje sek­cje Gocław, Mar­ki oraz Hap­py Capo­eira FICAG zawie­sza­ją swo­ją działalność.🛌🛌🛌

Sek­cja wol­ska na czas waka­cji bedzie mia­ła tre­nin­gi tyl­ko w nie­dzie­le w godzi­nach 16:00-18:00.🤸🤸🤸

Sek­cja bie­lan­ska dzia­la w zmie­nio­nych godzi­nach w ponie­dzial­ki i czwart­ki 19:30-20:30🤸🤸🤸

Nato­miast sek­cja na Gro­cho­wie dzia­ła bez zmian. 💪💪💪

Zapra­sza­my 🙂
Pro­fes­sor Sino