Polityka prywatności serwisu www.ficag.pl

Infor­ma­cje ogólne

 1. Niniej­sza poli­ty­ka doty­czy Ser­wi­su www, funk­cjo­nu­ją­ce­go pod adre­sem url: https://www.ficag.pl
 2. Ope­ra­to­rem ser­wi­su oraz Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych jest: Fun­da­cao Inte­na­cio­nal Capo­eira Artes das Gera­is, ul. Bogu­sław­skie­go 19/50, 01-923 Warszawa
 3. Adres kon­tak­to­wy pocz­ty elek­tro­nicz­nej ope­ra­to­ra: ficag@ficag.pl
 4. Ope­ra­tor jest Admi­ni­stra­to­rem Two­ich danych oso­bo­wych w odnie­sie­niu do danych poda­nych dobro­wol­nie w Serwisie.
 5. Ser­wis wyko­rzy­stu­je dane oso­bo­we w nastę­pu­ją­cych celach: 
  • Pro­wa­dze­nie newslettera
  • Obsłu­ga zapy­tań przez formularz
  • Pre­zen­ta­cja ofer­ty lub informacji
  • Wyko­na­nie przez Admi­ni­stra­to­ra danych oso­bo­wych praw­nie cią­żą­cych na nim obo­wiąz­ków zgod­nie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakre­sie w jakim prze­wi­du­ją to prze­pi­sy szcze­gól­ne (np. pro­wa­dze­nie księgowości).
 6. Ser­wis reali­zu­je funk­cje pozy­ski­wa­nia infor­ma­cji o użyt­kow­ni­kach i ich zacho­wa­niu w nastę­pu­ją­cy sposób: 
  1. Poprzez dobro­wol­nie wpro­wa­dzo­ne w for­mu­la­rzach dane, któ­re zosta­ją wpro­wa­dzo­ne do sys­te­mów Operatora.
  2. Poprzez zapi­sy­wa­nie w urzą­dze­niach koń­co­wych pli­ków cookie (tzw. „cia­stecz­ka”).

Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miej­sca logo­wa­nia i wpro­wa­dza­nia danych oso­bo­wych są chro­nio­ne w war­stwie trans­mi­sji (cer­ty­fi­kat SSL). Dzię­ki temu dane oso­bo­we i dane logo­wa­nia, wpro­wa­dzo­ne na stro­nie, zosta­ją zaszy­fro­wa­ne w kom­pu­te­rze użyt­kow­ni­ka i mogą być odczy­ta­ne jedy­nie na doce­lo­wym serwerze.
 2. Ope­ra­tor okre­so­wo zmie­nia swo­je hasła administracyjne.
 3. W celu ochro­ny danych Ope­ra­tor regu­lar­nie wyko­nu­je kopie bezpieczeństwa.
 4. Istot­nym ele­men­tem ochro­ny danych jest regu­lar­na aktu­ali­za­cja wszel­kie­go opro­gra­mo­wa­nia, wyko­rzy­sty­wa­ne­go przez Ope­ra­to­ra do prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych, co w szcze­gól­no­ści ozna­cza regu­lar­ne aktu­ali­za­cje kom­po­nen­tów programistycznych.

Hosting

 1. Ser­wis jest hosto­wa­ny (tech­nicz­nie utrzy­my­wa­ny) na ser­we­ra ope­ra­to­ra: ogicom.pl
 2. Dane reje­stro­we fir­my hostin­go­wej: H88 S.A. z sie­dzi­bą w Pozna­niu, Fran­kli­na Roose­vel­ta 22, 60-829 Poznań, wpi­sa­na do Kra­jo­we­go Reje­stru Sądo­we­go przez Sąd Rejo­no­wy Poznań – Nowe Mia­sto i Wil­da w Pozna­niu, Wydział VIII Gospo­dar­czy Kra­jo­we­go Reje­stru Sądo­we­go pod nr KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168, kapi­tał zakła­do­wy 210.000,00 zł w peł­ni wpłacony.
 3. Pod adre­sem https://ogicom.pl możesz dowie­dzieć się wię­cej o hostin­gu i spraw­dzić poli­ty­kę pry­wat­no­ści fir­my hostingowej.
 4. Fir­ma hostingowa: 
  • sto­su­je środ­ki ochro­ny przed utra­tą danych (np. macie­rze dys­ko­we, regu­lar­ne kopie bezpieczeństwa),
  • sto­su­je ade­kwat­ne środ­ki ochro­ny miejsc prze­twa­rza­nia na wypa­dek poża­ru (np. spe­cjal­ne sys­te­my gaśnicze),
  • sto­su­je ade­kwat­ne środ­ki ochro­ny sys­te­mów prze­twa­rza­nia na wypa­dek nagłej awa­rii zasi­la­nia (np. podwój­ne tory zasi­la­nia, agre­ga­ty, sys­te­my pod­trzy­ma­nia napię­cia UPS),
  • sto­su­je środ­ki fizycz­nej ochro­ny dostę­pu do miejsc prze­twa­rza­nia danych (np. kon­tro­la dostę­pu, monitoring),
  • sto­su­je środ­ki zapew­nie­nia odpo­wied­nich warun­ków śro­do­wi­sko­wych dla ser­we­rów jako ele­men­tów sys­te­mu prze­twa­rza­nia danych (np. kon­tro­la warun­ków śro­do­wi­sko­wych, spe­cja­li­stycz­ne sys­te­my klimatyzacji),
  • sto­su­je roz­wią­za­nia orga­ni­za­cyj­ne dla zapew­nie­nia moż­li­wie wyso­kie­go stop­nia ochro­ny i pouf­no­ści (szko­le­nia, wewnętrz­ne regu­la­mi­ny, poli­ty­ki haseł itp.),
  • powo­ła­ła Inspek­to­ra Ochro­ny Danych.
 5. Fir­ma hostin­go­wa w celu zapew­nie­nia nie­za­wod­no­ści tech­nicz­nej pro­wa­dzi logi na pozio­mie ser­we­ra. Zapi­so­wi mogą podlegać: 
  • zaso­by okre­ślo­ne iden­ty­fi­ka­to­rem URL (adre­sy żąda­nych zaso­bów – stron, plików),
  • czas nadej­ścia zapytania,
  • czas wysła­nia odpowiedzi,
  • nazwę sta­cji klien­ta – iden­ty­fi­ka­cja reali­zo­wa­na przez pro­to­kół HTTP,
  • infor­ma­cje o błę­dach jakie nastą­pi­ły przy reali­za­cji trans­ak­cji HTTP,
  • adres URL stro­ny poprzed­nio odwie­dza­nej przez użyt­kow­ni­ka (refe­rer link) – w przy­pad­ku gdy przej­ście do Ser­wi­su nastą­pi­ło przez odnośnik,
  • infor­ma­cje o prze­glą­dar­ce użytkownika,
  • infor­ma­cje o adre­sie IP,
  • infor­ma­cje dia­gno­stycz­ne zwią­za­ne z pro­ce­sem samo­dziel­ne­go zama­wia­nia usług poprzez reje­stra­to­ry na stronie,
  • infor­ma­cje zwią­za­ne z obsłu­gą pocz­ty elek­tro­nicz­nej kie­ro­wa­nej do Ope­ra­to­ra oraz wysy­ła­nej przez Operatora.

Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W nie­któ­rych sytu­acjach Admi­ni­stra­tor ma pra­wo prze­ka­zy­wać Two­je dane oso­bo­we innym odbior­com, jeśli będzie to nie­zbęd­ne do wyko­na­nia zawar­tej z Tobą umo­wy lub do zre­ali­zo­wa­nia obo­wiąz­ków cią­żą­cych na Admi­ni­stra­to­rze. Doty­czy to takich grup odbiorców: 
  • oso­by upo­waż­nio­ne przez nas, pra­cow­ni­cy i współ­pra­cow­ni­cy, któ­rzy muszą mieć dostęp do danych oso­bo­wych w celu wyko­ny­wa­nia swo­ich obowiązków,
  • fir­ma hostingowa,
  • fir­my obsłu­gu­ją­ca mailingi,
  • fir­my obsłu­gu­ją­ca komu­ni­ka­ty SMS,
  • fir­my, z któ­ry­mi Admi­ni­stra­tor współ­pra­cu­je w zakre­sie mar­ke­tin­gu własnego,
  • kurie­rzy,
  • ubez­pie­czy­cie­le,
  • kan­ce­la­rie praw­ne i windykatorzy,
  • ban­ki,
  • ope­ra­to­rzy płatności,
  • orga­ny publiczne.
 2. Two­je dane oso­bo­we prze­twa­rza­ne przez Admi­ni­stra­to­ra nie dłu­żej, niż jest to koniecz­ne do wyko­na­nia zwią­za­nych z nimi czyn­no­ści okre­ślo­nych osob­ny­mi prze­pi­sa­mi (np. o pro­wa­dze­niu rachun­ko­wo­ści). W odnie­sie­niu do danych mar­ke­tin­go­wych dane nie będą prze­twa­rza­ne dłu­żej niż przez 3 lata.
 3. Przy­słu­gu­je Ci pra­wo żąda­nia od Administratora: 
  • dostę­pu do danych oso­bo­wych Cie­bie dotyczących,
  • ich spro­sto­wa­nia,
  • usu­nię­cia,
  • ogra­ni­cze­nia przetwarzania,
  • oraz prze­no­sze­nia danych.
 4. Przy­słu­gu­je Ci pra­wo do zło­że­nia sprze­ci­wu w zakre­sie prze­twa­rza­nia wska­za­ne­go w pkt 3.3 c) wobec prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych w celu wyko­na­nia praw­nie uza­sad­nio­nych inte­re­sów reali­zo­wa­nych przez Admi­ni­stra­to­ra, w tym pro­fi­lo­wa­nia, przy czym pra­wo sprze­ci­wu nie będzie mogło być wyko­na­ne w przy­pad­ku ist­nie­nia waż­nych praw­nie uza­sad­nio­nych pod­staw do prze­twa­rza­nia, nad­rzęd­nych wobec Cie­bie inte­re­sów, praw i wol­no­ści, w szcze­gól­no­ści usta­le­nia, docho­dze­nia lub obro­ny roszczeń.
 5. Na dzia­ła­nia Admi­ni­stra­to­ra przy­słu­gu­je skar­ga do Pre­ze­sa Urzę­du Ochro­ny Danych Oso­bo­wych, ul. Staw­ki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Poda­nie danych oso­bo­wych jest dobro­wol­ne, lecz nie­zbęd­ne do obsłu­gi Serwisu.
 7. W sto­sun­ku do Cie­bie mogą być podej­mo­wa­ne czyn­no­ści pole­ga­ją­ce na zauto­ma­ty­zo­wa­nym podej­mo­wa­niu decy­zji, w tym pro­fi­lo­wa­niu w celu świad­cze­nia usług w ramach zawar­tej umo­wy oraz w celu pro­wa­dze­nia przez Admi­ni­stra­to­ra mar­ke­tin­gu bezpośredniego.
 8. Dane oso­bo­we nie są prze­ka­zy­wa­ne od kra­jów trze­cich w rozu­mie­niu prze­pi­sów o ochro­nie danych oso­bo­wych. Ozna­cza to, że nie prze­sy­ła­my ich poza teren Unii Europejskiej.

Informacje w formularzach

 1. Ser­wis zbie­ra infor­ma­cje poda­ne dobro­wol­nie przez użyt­kow­ni­ka, w tym dane oso­bo­we, o ile zosta­ną one podane.
 2. Ser­wis może zapi­sać infor­ma­cje o para­me­trach połą­cze­nia (ozna­cze­nie cza­su, adres IP).
 3. Ser­wis, w nie­któ­rych wypad­kach, może zapi­sać infor­ma­cję uła­twia­ją­cą powią­za­nie danych w for­mu­la­rzu z adre­sem e-mail użyt­kow­ni­ka wypeł­nia­ją­ce­go for­mu­larz. W takim wypad­ku adres e-mail użyt­kow­ni­ka poja­wia się wewnątrz adre­su url stro­ny zawie­ra­ją­cej formularz.
 4. Dane poda­ne w for­mu­la­rzu są prze­twa­rza­ne w celu wyni­ka­ją­cym z funk­cji kon­kret­ne­go for­mu­la­rza, np. w celu doko­na­nia pro­ce­su obsłu­gi zgło­sze­nia ser­wi­so­we­go lub kon­tak­tu han­dlo­we­go, reje­stra­cji usług itp. Każ­do­ra­zo­wo kon­tekst i opis for­mu­la­rza w czy­tel­ny spo­sób infor­mu­je, do cze­go on służy.

Logi Administratora

 1. Infor­ma­cje zacho­wa­niu użyt­kow­ni­ków w ser­wi­sie mogą pod­le­gać logo­wa­niu. Dane te są wyko­rzy­sty­wa­ne w celu admi­ni­stro­wa­nia serwisem.

Istotne techniki marketingowe

 1. Ope­ra­tor sto­su­je ana­li­zę sta­ty­stycz­ną ruchu na stro­nie, poprzez Google Ana­ly­tics (Google Inc. z sie­dzi­bą w USA). Ope­ra­tor nie prze­ka­zu­je do ope­ra­to­ra tej usłu­gi danych oso­bo­wych, a jedy­nie zano­ni­mi­zo­wa­ne infor­ma­cje. Usłu­ga bazu­je na wyko­rzy­sta­niu cia­ste­czek w urzą­dze­niu koń­co­wym użyt­kow­ni­ka. W zakre­sie infor­ma­cji o pre­fe­ren­cjach użyt­kow­ni­ka gro­ma­dzo­nych przez sieć rekla­mo­wą Google użyt­kow­nik może prze­glą­dać i edy­to­wać infor­ma­cje wyni­ka­ją­ce z pli­ków cookies przy pomo­cy narzę­dzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Ope­ra­tor sto­su­je tech­ni­ki remar­ke­tin­go­we, pozwa­la­ją­ce na dopa­so­wa­nie prze­ka­zów rekla­mo­wych do zacho­wa­nia użyt­kow­ni­ka na stro­nie, co może dawać złu­dze­nie, że dane oso­bo­we użyt­kow­ni­ka są wyko­rzy­sty­wa­ne do jego śle­dze­nia, jed­nak w prak­ty­ce nie docho­dzi do prze­ka­za­nia żad­nych danych oso­bo­wych od Ope­ra­to­ra do ope­ra­to­rom reklam. Tech­no­lo­gicz­nym warun­kiem takich dzia­łań jest włą­czo­na obsłu­ga pli­ków cookie.
 3. Ope­ra­tor sto­su­je korzy­sta z pik­se­la Face­bo­oka. Ta tech­no­lo­gia powo­du­je, że ser­wis Face­bo­ok (Face­bo­ok Inc. z sie­dzi­bą w USA) wie, że dana oso­ba w nim zare­je­stro­wa­na korzy­sta z Ser­wi­su. Bazu­je w tym wypad­ku na danych, wobec któ­rych sam jest admi­ni­stra­to­rem, Ope­ra­tor nie prze­ka­zu­je od sie­bie żad­nych dodat­ko­wych danych oso­bo­wych ser­wi­so­wi Face­bo­ok. Usłu­ga bazu­je na wyko­rzy­sta­niu cia­ste­czek w urzą­dze­niu koń­co­wym użytkownika.
 4. Ope­ra­tor sto­su­je roz­wią­za­nie bada­ją­ce zacho­wa­nie użyt­kow­ni­ków poprzez two­rze­nie map cie­pła oraz nagry­wa­nie zacho­wa­nia na stro­nie. Te infor­ma­cje są ano­ni­mi­zo­wa­ne zanim zosta­ną prze­sła­ne do ope­ra­to­ra usłu­gi tak, że nie wie on jakiej oso­by fizycz­nej one doty­czą. W szcze­gól­no­ści nagry­wa­niu nie pod­le­ga­ją wpi­sy­wa­ne hasła oraz inne dane osobowe.
 5. Ope­ra­tor sto­su­je roz­wią­za­nie auto­ma­ty­zu­ją­ce dzia­ła­nie Ser­wi­su w odnie­sie­niu do użyt­kow­ni­ków, np. mogą­ce prze­słać maila do użyt­kow­ni­ka po odwie­dze­niu kon­kret­nej pod­stro­ny, o ile wyra­ził on zgo­dę na otrzy­my­wa­nie kore­spon­den­cji han­dlo­wej od Operatora.
 6. Ope­ra­tor może sto­so­wać pro­fi­lo­wa­nie w rozu­mie­niu prze­pi­sów o ochro­nie danych osobowych

Informacja o plikach cookies

 1. Ser­wis korzy­sta z pli­ków cookies.
 2. Pli­ki cookies (tzw. „cia­stecz­ka”) sta­no­wią dane infor­ma­tycz­ne, w szcze­gól­no­ści pli­ki tek­sto­we, któ­re prze­cho­wy­wa­ne są w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka Ser­wi­su i prze­zna­czo­ne są do korzy­sta­nia ze stron inter­ne­to­wych Ser­wi­su. Cookies zazwy­czaj zawie­ra­ją nazwę stro­ny inter­ne­to­wej, z któ­rej pocho­dzą, czas prze­cho­wy­wa­nia ich na urzą­dze­niu koń­co­wym oraz uni­kal­ny numer.
 3. Pod­mio­tem zamiesz­cza­ją­cym na urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka Ser­wi­su pli­ki cookies oraz uzy­sku­ją­cym do nich dostęp jest ope­ra­tor Serwisu.
 4. Pli­ki cookies wyko­rzy­sty­wa­ne są w nastę­pu­ją­cych celach: 
  1. utrzy­ma­nie sesji użyt­kow­ni­ka Ser­wi­su (po zalo­go­wa­niu), dzię­ki któ­rej użyt­kow­nik nie musi na każ­dej pod­stro­nie Ser­wi­su ponow­nie wpi­sy­wać logi­nu i hasła;
  2. reali­za­cji celów okre­ślo­nych powy­żej w czę­ści „Istot­ne tech­ni­ki marketingowe”;
 5. W ramach Ser­wi­su sto­so­wa­ne są dwa zasad­ni­cze rodza­je pli­ków cookies: „sesyj­ne” (ses­sion cookies) oraz „sta­łe” (per­si­stent cookies). Cookies „sesyj­ne” są pli­ka­mi tym­cza­so­wy­mi, któ­re prze­cho­wy­wa­ne są w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka do cza­su wylo­go­wa­nia, opusz­cze­nia stro­ny inter­ne­to­wej lub wyłą­cze­nia opro­gra­mo­wa­nia (prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej). „Sta­łe” pli­ki cookies prze­cho­wy­wa­ne są w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka przez czas okre­ślo­ny w para­me­trach pli­ków cookies lub do cza­su ich usu­nię­cia przez Użytkownika.
 6. Opro­gra­mo­wa­nie do prze­glą­da­nia stron inter­ne­to­wych (prze­glą­dar­ka inter­ne­to­wa) zazwy­czaj domyśl­nie dopusz­cza prze­cho­wy­wa­nie pli­ków cookies w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka. Użyt­kow­ni­cy Ser­wi­su mogą doko­nać zmia­ny usta­wień w tym zakre­sie. Prze­glą­dar­ka inter­ne­to­wa umoż­li­wia usu­nię­cie pli­ków cookies. Moż­li­we jest tak­że auto­ma­tycz­ne blo­ko­wa­nie pli­ków cookies Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje na ten temat zawie­ra pomoc lub doku­men­ta­cja prze­glą­dar­ki internetowej.
 7. Ogra­ni­cze­nia sto­so­wa­nia pli­ków cookies mogą wpły­nąć na nie­któ­re funk­cjo­nal­no­ści dostęp­ne na stro­nach inter­ne­to­wych Serwisu.
 8. Pli­ki cookies zamiesz­cza­ne w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka Ser­wi­su wyko­rzy­sty­wa­ne mogą być rów­nież przez współ­pra­cu­ją­ce z ope­ra­to­rem Ser­wi­su pod­mio­ty, w szcze­gól­no­ści doty­czy to firm: Google (Google Inc. z sie­dzi­bą w USA), Face­bo­ok (Face­bo­ok Inc. z sie­dzi­bą w USA), Twit­ter (Twit­ter Inc. z sie­dzi­bą w USA).

Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

    1. Jeśli użyt­kow­nik nie chce otrzy­my­wać pli­ków cookies, może zmie­nić usta­wie­nia prze­glą­dar­ki. Zastrze­ga­my, że wyłą­cze­nie obsłu­gi pli­ków cookies nie­zbęd­nych dla pro­ce­sów uwie­rzy­tel­nia­nia, bez­pie­czeń­stwa, utrzy­ma­nia pre­fe­ren­cji użyt­kow­ni­ka może utrud­nić, a w skraj­nych przy­pad­kach może unie­moż­li­wić korzy­sta­nie ze stron www
    2. W celu zarzą­dza­nia usta­wie­nia cookies wybierz z listy poni­żej prze­glą­dar­kę inter­ne­to­wą, któ­rej uży­wasz i postę­puj zgod­nie z instrukcjami: 

     Urzą­dze­nia mobilne:

Kontynuując używanie tej strony, akceptujesz ciastka i Politykę prywatności Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close