Polityka prywatności serwisu www.ficag.pl

Infor­ma­cje ogólne

 1. Niniej­sza poli­ty­ka doty­czy Ser­wi­su www, funk­cjo­nu­ją­ce­go pod adre­sem url: https://www.ficag.pl
 2. Ope­ra­to­rem ser­wi­su oraz Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych jest: Fun­da­cao Inte­na­cio­nal Capo­eira Artes das Gera­is, ul. Bogu­sław­skie­go 19/50, 01-923 Warszawa
 3. Adres kon­tak­to­wy pocz­ty elek­tro­nicz­nej ope­ra­to­ra: ficag@ficag.pl
 4. Ope­ra­tor jest Admi­ni­stra­to­rem Two­ich danych oso­bo­wych w odnie­sie­niu do danych poda­nych dobro­wol­nie w Serwisie.
 5. Ser­wis wyko­rzy­stu­je dane oso­bo­we w nastę­pu­ją­cych celach: 
  • Pro­wa­dze­nie newslettera
  • Obsłu­ga zapy­tań przez formularz
  • Pre­zen­ta­cja ofer­ty lub informacji
  • Wyko­na­nie przez Admi­ni­stra­to­ra danych oso­bo­wych praw­nie cią­żą­cych na nim obo­wiąz­ków zgod­nie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakre­sie w jakim prze­wi­du­ją to prze­pi­sy szcze­gól­ne (np. pro­wa­dze­nie księgowości).
 6. Ser­wis reali­zu­je funk­cje pozy­ski­wa­nia infor­ma­cji o użyt­kow­ni­kach i ich zacho­wa­niu w nastę­pu­ją­cy sposób: 
  1. Poprzez dobro­wol­nie wpro­wa­dzo­ne w for­mu­la­rzach dane, któ­re zosta­ją wpro­wa­dzo­ne do sys­te­mów Operatora.
  2. Poprzez zapi­sy­wa­nie w urzą­dze­niach koń­co­wych pli­ków cookie (tzw. „cia­stecz­ka”).

Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miej­sca logo­wa­nia i wpro­wa­dza­nia danych oso­bo­wych są chro­nio­ne w war­stwie trans­mi­sji (cer­ty­fi­kat SSL). Dzię­ki temu dane oso­bo­we i dane logo­wa­nia, wpro­wa­dzo­ne na stro­nie, zosta­ją zaszy­fro­wa­ne w kom­pu­te­rze użyt­kow­ni­ka i mogą być odczy­ta­ne jedy­nie na doce­lo­wym serwerze.
 2. Ope­ra­tor okre­so­wo zmie­nia swo­je hasła administracyjne.
 3. W celu ochro­ny danych Ope­ra­tor regu­lar­nie wyko­nu­je kopie bezpieczeństwa.
 4. Istot­nym ele­men­tem ochro­ny danych jest regu­lar­na aktu­ali­za­cja wszel­kie­go opro­gra­mo­wa­nia, wyko­rzy­sty­wa­ne­go przez Ope­ra­to­ra do prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych, co w szcze­gól­no­ści ozna­cza regu­lar­ne aktu­ali­za­cje kom­po­nen­tów programistycznych.

Hosting

 1. Ser­wis jest hosto­wa­ny (tech­nicz­nie utrzy­my­wa­ny) na ser­we­ra ope­ra­to­ra: ogicom.pl
 2. Dane reje­stro­we fir­my hostin­go­wej: H88 S.A. z sie­dzi­bą w Pozna­niu, Fran­kli­na Roose­vel­ta 22, 60-829 Poznań, wpi­sa­na do Kra­jo­we­go Reje­stru Sądo­we­go przez Sąd Rejo­no­wy Poznań – Nowe Mia­sto i Wil­da w Pozna­niu, Wydział VIII Gospo­dar­czy Kra­jo­we­go Reje­stru Sądo­we­go pod nr KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168, kapi­tał zakła­do­wy 210.000,00 zł w peł­ni wpłacony.
 3. Pod adre­sem https://ogicom.pl możesz dowie­dzieć się wię­cej o hostin­gu i spraw­dzić poli­ty­kę pry­wat­no­ści fir­my hostingowej.
 4. Fir­ma hostingowa: 
  • sto­su­je środ­ki ochro­ny przed utra­tą danych (np. macie­rze dys­ko­we, regu­lar­ne kopie bezpieczeństwa),
  • sto­su­je ade­kwat­ne środ­ki ochro­ny miejsc prze­twa­rza­nia na wypa­dek poża­ru (np. spe­cjal­ne sys­te­my gaśnicze),
  • sto­su­je ade­kwat­ne środ­ki ochro­ny sys­te­mów prze­twa­rza­nia na wypa­dek nagłej awa­rii zasi­la­nia (np. podwój­ne tory zasi­la­nia, agre­ga­ty, sys­te­my pod­trzy­ma­nia napię­cia UPS),
  • sto­su­je środ­ki fizycz­nej ochro­ny dostę­pu do miejsc prze­twa­rza­nia danych (np. kon­tro­la dostę­pu, monitoring),
  • sto­su­je środ­ki zapew­nie­nia odpo­wied­nich warun­ków śro­do­wi­sko­wych dla ser­we­rów jako ele­men­tów sys­te­mu prze­twa­rza­nia danych (np. kon­tro­la warun­ków śro­do­wi­sko­wych, spe­cja­li­stycz­ne sys­te­my klimatyzacji),
  • sto­su­je roz­wią­za­nia orga­ni­za­cyj­ne dla zapew­nie­nia moż­li­wie wyso­kie­go stop­nia ochro­ny i pouf­no­ści (szko­le­nia, wewnętrz­ne regu­la­mi­ny, poli­ty­ki haseł itp.),
  • powo­ła­ła Inspek­to­ra Ochro­ny Danych.
 5. Fir­ma hostin­go­wa w celu zapew­nie­nia nie­za­wod­no­ści tech­nicz­nej pro­wa­dzi logi na pozio­mie ser­we­ra. Zapi­so­wi mogą podlegać: 
  • zaso­by okre­ślo­ne iden­ty­fi­ka­to­rem URL (adre­sy żąda­nych zaso­bów – stron, plików),
  • czas nadej­ścia zapytania,
  • czas wysła­nia odpowiedzi,
  • nazwę sta­cji klien­ta – iden­ty­fi­ka­cja reali­zo­wa­na przez pro­to­kół HTTP,
  • infor­ma­cje o błę­dach jakie nastą­pi­ły przy reali­za­cji trans­ak­cji HTTP,
  • adres URL stro­ny poprzed­nio odwie­dza­nej przez użyt­kow­ni­ka (refe­rer link) – w przy­pad­ku gdy przej­ście do Ser­wi­su nastą­pi­ło przez odnośnik,
  • infor­ma­cje o prze­glą­dar­ce użytkownika,
  • infor­ma­cje o adre­sie IP,
  • infor­ma­cje dia­gno­stycz­ne zwią­za­ne z pro­ce­sem samo­dziel­ne­go zama­wia­nia usług poprzez reje­stra­to­ry na stronie,
  • infor­ma­cje zwią­za­ne z obsłu­gą pocz­ty elek­tro­nicz­nej kie­ro­wa­nej do Ope­ra­to­ra oraz wysy­ła­nej przez Operatora.

Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W nie­któ­rych sytu­acjach Admi­ni­stra­tor ma pra­wo prze­ka­zy­wać Two­je dane oso­bo­we innym odbior­com, jeśli będzie to nie­zbęd­ne do wyko­na­nia zawar­tej z Tobą umo­wy lub do zre­ali­zo­wa­nia obo­wiąz­ków cią­żą­cych na Admi­ni­stra­to­rze. Doty­czy to takich grup odbiorców: 
  • oso­by upo­waż­nio­ne przez nas, pra­cow­ni­cy i współ­pra­cow­ni­cy, któ­rzy muszą mieć dostęp do danych oso­bo­wych w celu wyko­ny­wa­nia swo­ich obowiązków,
  • fir­ma hostingowa,
  • fir­my obsłu­gu­ją­ca mailingi,
  • fir­my obsłu­gu­ją­ca komu­ni­ka­ty SMS,
  • fir­my, z któ­ry­mi Admi­ni­stra­tor współ­pra­cu­je w zakre­sie mar­ke­tin­gu własnego,
  • kurie­rzy,
  • ubez­pie­czy­cie­le,
  • kan­ce­la­rie praw­ne i windykatorzy,
  • ban­ki,
  • ope­ra­to­rzy płatności,
  • orga­ny publiczne.
 2. Two­je dane oso­bo­we prze­twa­rza­ne przez Admi­ni­stra­to­ra nie dłu­żej, niż jest to koniecz­ne do wyko­na­nia zwią­za­nych z nimi czyn­no­ści okre­ślo­nych osob­ny­mi prze­pi­sa­mi (np. o pro­wa­dze­niu rachun­ko­wo­ści). W odnie­sie­niu do danych mar­ke­tin­go­wych dane nie będą prze­twa­rza­ne dłu­żej niż przez 3 lata.
 3. Przy­słu­gu­je Ci pra­wo żąda­nia od Administratora: 
  • dostę­pu do danych oso­bo­wych Cie­bie dotyczących,
  • ich spro­sto­wa­nia,
  • usu­nię­cia,
  • ogra­ni­cze­nia przetwarzania,
  • oraz prze­no­sze­nia danych.
 4. Przy­słu­gu­je Ci pra­wo do zło­że­nia sprze­ci­wu w zakre­sie prze­twa­rza­nia wska­za­ne­go w pkt 3.3 c) wobec prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych w celu wyko­na­nia praw­nie uza­sad­nio­nych inte­re­sów reali­zo­wa­nych przez Admi­ni­stra­to­ra, w tym pro­fi­lo­wa­nia, przy czym pra­wo sprze­ci­wu nie będzie mogło być wyko­na­ne w przy­pad­ku ist­nie­nia waż­nych praw­nie uza­sad­nio­nych pod­staw do prze­twa­rza­nia, nad­rzęd­nych wobec Cie­bie inte­re­sów, praw i wol­no­ści, w szcze­gól­no­ści usta­le­nia, docho­dze­nia lub obro­ny roszczeń.
 5. Na dzia­ła­nia Admi­ni­stra­to­ra przy­słu­gu­je skar­ga do Pre­ze­sa Urzę­du Ochro­ny Danych Oso­bo­wych, ul. Staw­ki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Poda­nie danych oso­bo­wych jest dobro­wol­ne, lecz nie­zbęd­ne do obsłu­gi Serwisu.
 7. W sto­sun­ku do Cie­bie mogą być podej­mo­wa­ne czyn­no­ści pole­ga­ją­ce na zauto­ma­ty­zo­wa­nym podej­mo­wa­niu decy­zji, w tym pro­fi­lo­wa­niu w celu świad­cze­nia usług w ramach zawar­tej umo­wy oraz w celu pro­wa­dze­nia przez Admi­ni­stra­to­ra mar­ke­tin­gu bezpośredniego.
 8. Dane oso­bo­we nie są prze­ka­zy­wa­ne od kra­jów trze­cich w rozu­mie­niu prze­pi­sów o ochro­nie danych oso­bo­wych. Ozna­cza to, że nie prze­sy­ła­my ich poza teren Unii Europejskiej.

Informacje w formularzach

 1. Ser­wis zbie­ra infor­ma­cje poda­ne dobro­wol­nie przez użyt­kow­ni­ka, w tym dane oso­bo­we, o ile zosta­ną one podane.
 2. Ser­wis może zapi­sać infor­ma­cje o para­me­trach połą­cze­nia (ozna­cze­nie cza­su, adres IP).
 3. Ser­wis, w nie­któ­rych wypad­kach, może zapi­sać infor­ma­cję uła­twia­ją­cą powią­za­nie danych w for­mu­la­rzu z adre­sem e-mail użyt­kow­ni­ka wypeł­nia­ją­ce­go for­mu­larz. W takim wypad­ku adres e-mail użyt­kow­ni­ka poja­wia się wewnątrz adre­su url stro­ny zawie­ra­ją­cej formularz.
 4. Dane poda­ne w for­mu­la­rzu są prze­twa­rza­ne w celu wyni­ka­ją­cym z funk­cji kon­kret­ne­go for­mu­la­rza, np. w celu doko­na­nia pro­ce­su obsłu­gi zgło­sze­nia ser­wi­so­we­go lub kon­tak­tu han­dlo­we­go, reje­stra­cji usług itp. Każ­do­ra­zo­wo kon­tekst i opis for­mu­la­rza w czy­tel­ny spo­sób infor­mu­je, do cze­go on służy.

Logi Administratora

 1. Infor­ma­cje zacho­wa­niu użyt­kow­ni­ków w ser­wi­sie mogą pod­le­gać logo­wa­niu. Dane te są wyko­rzy­sty­wa­ne w celu admi­ni­stro­wa­nia serwisem.

Istotne techniki marketingowe

 1. Ope­ra­tor sto­su­je ana­li­zę sta­ty­stycz­ną ruchu na stro­nie, poprzez Google Ana­ly­tics (Google Inc. z sie­dzi­bą w USA). Ope­ra­tor nie prze­ka­zu­je do ope­ra­to­ra tej usłu­gi danych oso­bo­wych, a jedy­nie zano­ni­mi­zo­wa­ne infor­ma­cje. Usłu­ga bazu­je na wyko­rzy­sta­niu cia­ste­czek w urzą­dze­niu koń­co­wym użyt­kow­ni­ka. W zakre­sie infor­ma­cji o pre­fe­ren­cjach użyt­kow­ni­ka gro­ma­dzo­nych przez sieć rekla­mo­wą Google użyt­kow­nik może prze­glą­dać i edy­to­wać infor­ma­cje wyni­ka­ją­ce z pli­ków cookies przy pomo­cy narzę­dzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Ope­ra­tor sto­su­je tech­ni­ki remar­ke­tin­go­we, pozwa­la­ją­ce na dopa­so­wa­nie prze­ka­zów rekla­mo­wych do zacho­wa­nia użyt­kow­ni­ka na stro­nie, co może dawać złu­dze­nie, że dane oso­bo­we użyt­kow­ni­ka są wyko­rzy­sty­wa­ne do jego śle­dze­nia, jed­nak w prak­ty­ce nie docho­dzi do prze­ka­za­nia żad­nych danych oso­bo­wych od Ope­ra­to­ra do ope­ra­to­rom reklam. Tech­no­lo­gicz­nym warun­kiem takich dzia­łań jest włą­czo­na obsłu­ga pli­ków cookie.
 3. Ope­ra­tor sto­su­je korzy­sta z pik­se­la Face­bo­oka. Ta tech­no­lo­gia powo­du­je, że ser­wis Face­bo­ok (Face­bo­ok Inc. z sie­dzi­bą w USA) wie, że dana oso­ba w nim zare­je­stro­wa­na korzy­sta z Ser­wi­su. Bazu­je w tym wypad­ku na danych, wobec któ­rych sam jest admi­ni­stra­to­rem, Ope­ra­tor nie prze­ka­zu­je od sie­bie żad­nych dodat­ko­wych danych oso­bo­wych ser­wi­so­wi Face­bo­ok. Usłu­ga bazu­je na wyko­rzy­sta­niu cia­ste­czek w urzą­dze­niu koń­co­wym użytkownika.
 4. Ope­ra­tor sto­su­je roz­wią­za­nie bada­ją­ce zacho­wa­nie użyt­kow­ni­ków poprzez two­rze­nie map cie­pła oraz nagry­wa­nie zacho­wa­nia na stro­nie. Te infor­ma­cje są ano­ni­mi­zo­wa­ne zanim zosta­ną prze­sła­ne do ope­ra­to­ra usłu­gi tak, że nie wie on jakiej oso­by fizycz­nej one doty­czą. W szcze­gól­no­ści nagry­wa­niu nie pod­le­ga­ją wpi­sy­wa­ne hasła oraz inne dane osobowe.
 5. Ope­ra­tor sto­su­je roz­wią­za­nie auto­ma­ty­zu­ją­ce dzia­ła­nie Ser­wi­su w odnie­sie­niu do użyt­kow­ni­ków, np. mogą­ce prze­słać maila do użyt­kow­ni­ka po odwie­dze­niu kon­kret­nej pod­stro­ny, o ile wyra­ził on zgo­dę na otrzy­my­wa­nie kore­spon­den­cji han­dlo­wej od Operatora.
 6. Ope­ra­tor może sto­so­wać pro­fi­lo­wa­nie w rozu­mie­niu prze­pi­sów o ochro­nie danych osobowych

Informacja o plikach cookies

 1. Ser­wis korzy­sta z pli­ków cookies.
 2. Pli­ki cookies (tzw. „cia­stecz­ka”) sta­no­wią dane infor­ma­tycz­ne, w szcze­gól­no­ści pli­ki tek­sto­we, któ­re prze­cho­wy­wa­ne są w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka Ser­wi­su i prze­zna­czo­ne są do korzy­sta­nia ze stron inter­ne­to­wych Ser­wi­su. Cookies zazwy­czaj zawie­ra­ją nazwę stro­ny inter­ne­to­wej, z któ­rej pocho­dzą, czas prze­cho­wy­wa­nia ich na urzą­dze­niu koń­co­wym oraz uni­kal­ny numer.
 3. Pod­mio­tem zamiesz­cza­ją­cym na urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka Ser­wi­su pli­ki cookies oraz uzy­sku­ją­cym do nich dostęp jest ope­ra­tor Serwisu.
 4. Pli­ki cookies wyko­rzy­sty­wa­ne są w nastę­pu­ją­cych celach: 
  1. utrzy­ma­nie sesji użyt­kow­ni­ka Ser­wi­su (po zalo­go­wa­niu), dzię­ki któ­rej użyt­kow­nik nie musi na każ­dej pod­stro­nie Ser­wi­su ponow­nie wpi­sy­wać logi­nu i hasła;
  2. reali­za­cji celów okre­ślo­nych powy­żej w czę­ści „Istot­ne tech­ni­ki marketingowe”;
 5. W ramach Ser­wi­su sto­so­wa­ne są dwa zasad­ni­cze rodza­je pli­ków cookies: „sesyj­ne” (ses­sion cookies) oraz „sta­łe” (per­si­stent cookies). Cookies „sesyj­ne” są pli­ka­mi tym­cza­so­wy­mi, któ­re prze­cho­wy­wa­ne są w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka do cza­su wylo­go­wa­nia, opusz­cze­nia stro­ny inter­ne­to­wej lub wyłą­cze­nia opro­gra­mo­wa­nia (prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej). „Sta­łe” pli­ki cookies prze­cho­wy­wa­ne są w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka przez czas okre­ślo­ny w para­me­trach pli­ków cookies lub do cza­su ich usu­nię­cia przez Użytkownika.
 6. Opro­gra­mo­wa­nie do prze­glą­da­nia stron inter­ne­to­wych (prze­glą­dar­ka inter­ne­to­wa) zazwy­czaj domyśl­nie dopusz­cza prze­cho­wy­wa­nie pli­ków cookies w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka. Użyt­kow­ni­cy Ser­wi­su mogą doko­nać zmia­ny usta­wień w tym zakre­sie. Prze­glą­dar­ka inter­ne­to­wa umoż­li­wia usu­nię­cie pli­ków cookies. Moż­li­we jest tak­że auto­ma­tycz­ne blo­ko­wa­nie pli­ków cookies Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje na ten temat zawie­ra pomoc lub doku­men­ta­cja prze­glą­dar­ki internetowej.
 7. Ogra­ni­cze­nia sto­so­wa­nia pli­ków cookies mogą wpły­nąć na nie­któ­re funk­cjo­nal­no­ści dostęp­ne na stro­nach inter­ne­to­wych Serwisu.
 8. Pli­ki cookies zamiesz­cza­ne w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka Ser­wi­su wyko­rzy­sty­wa­ne mogą być rów­nież przez współ­pra­cu­ją­ce z ope­ra­to­rem Ser­wi­su pod­mio­ty, w szcze­gól­no­ści doty­czy to firm: Google (Google Inc. z sie­dzi­bą w USA), Face­bo­ok (Face­bo­ok Inc. z sie­dzi­bą w USA), Twit­ter (Twit­ter Inc. z sie­dzi­bą w USA).

Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

    1. Jeśli użyt­kow­nik nie chce otrzy­my­wać pli­ków cookies, może zmie­nić usta­wie­nia prze­glą­dar­ki. Zastrze­ga­my, że wyłą­cze­nie obsłu­gi pli­ków cookies nie­zbęd­nych dla pro­ce­sów uwie­rzy­tel­nia­nia, bez­pie­czeń­stwa, utrzy­ma­nia pre­fe­ren­cji użyt­kow­ni­ka może utrud­nić, a w skraj­nych przy­pad­kach może unie­moż­li­wić korzy­sta­nie ze stron www
    2. W celu zarzą­dza­nia usta­wie­nia cookies wybierz z listy poni­żej prze­glą­dar­kę inter­ne­to­wą, któ­rej uży­wasz i postę­puj zgod­nie z instrukcjami: 

     Urzą­dze­nia mobilne: