Dołącz do nas

FAQ

Gdzie można zobaczyć capoeira w wykonaniu FICAG?
Po pro­stu wpisz „FICAG capo­eira” w prze­glą­dar­ce ser­wi­su YouTu­be. Pamię­taj jed­nak, że capo­eira jako sztu­ka wal­ki jest nie­sa­mo­wi­cie zróż­ni­co­wa­na, więc nie zawsze to, co zoba­czy­cie w inter­ne­cie będzie odpo­wia­dać tech­ni­kom ćwi­czo­nym na naszych tre­nin­gach. Same zaję­cia nigdy nie są zamknię­te dla widzów, więc każ­dy może zoba­czyć nasze tre­ning na wła­sne oczy. Czę­sto orga­ni­zu­je­my rów­nież poka­zy, o któ­rych infor­mu­je­my na naszej stro­nie głównej.
Gdzie można zobaczyć capoeira w wykonaniu FICAG?
Po pro­stu wpisz „FICAG capo­eira” w prze­glą­dar­ce ser­wi­su YouTu­be. Pamię­taj jed­nak, że capo­eira jako sztu­ka wal­ki jest nie­sa­mo­wi­cie zróż­ni­co­wa­na, więc nie zawsze to, co zoba­czy­cie w inter­ne­cie będzie odpo­wia­dać tech­ni­kom ćwi­czo­nym na naszych tre­nin­gach. Same zaję­cia nigdy nie są nigdy dla widzów, więc każ­dy może zoba­czyć nasze tre­ning na wła­sne oczy. Czę­sto orga­ni­zu­je­my rów­nież poka­zy, o któ­rych infor­mu­je­my na naszej stro­nie głównej. 
Kto może ćwiczyć capoeira i czy wymaga to jakiegoś przygotowania?
Jak mawiał Mestre Pastin­ha, capo­eira nie powin­ni ćwi­czyć tyl­ko ci, któ­rzy tego nie chcą. Mitem jest prze­świad­cze­nie, że mogą ją prak­ty­ko­wać tyl­ko ludzie wspa­nia­le wyspor­to­wa­ni, roz­cią­gnię­ci i uzdol­nie­ni akro­ba­tycz­nie. Pod­sta­wa capo­eira to ruchy nale­żą­ce do tzw. „baza”, czy­li przej­ścia, kop­nię­cia lub uni­ki, któ­re same w sobie nie wyma­ga­ją nie­spo­ty­ka­nej spraw­no­ści. Ponad­to sys­te­ma­tycz­ne tre­nin­gi pozwo­lą ci rów­nież zaob­ser­wo­wać roz­wój swo­je­go cia­ła pod wzglę­dem siły, spraw­no­ści, roz­cią­gnię­cia czy kon­dy­cji. Z cza­sem będzie moż­na pozwo­lić sobie na naukę bar­dziej wyra­fi­no­wa­nych tech­nik. Pod­su­mo­wu­jąc - jeże­li masz chęć ćwi­cze­nia i brak prze­ciw­wska­zań lekar­skich, ale oba­wiasz się, że cięż­ko znie­siesz tre­ning - zapra­sza­my, zakwa­sy nie są prze­cież śmier­tel­ne. Satys­fak­cja gwarantowana 🙂 
W jakim wieku najlepiej zacząć treningi? Czy w moim przypadku nie jest już za późno?
W capo­eira nie ma cze­goś takie­go jak ogra­ni­cze­nia wie­ko­we. W histo­rii naszej sek­cji prze­wi­nę­ły się zarów­no 7-let­nie malu­chy jak i pano­wie po pięć­dzie­siąt­ce, a w bra­zy­lij­skiej filii FICAG roz­strzał jest jesz­cze więk­szy. Pamię­taj, że prio­ry­te­tem tre­nin­gów jest czer­pa­nie z nich rado­ści i świa­do­mość prze­ła­my­wa­nia wła­snych ogra­ni­czeń. Ta zasa­da tyczy się wszyst­kich nie­za­leż­nie od wieku. 
Jaki strój należy wziąć ze sobą na pierwszy trening?
Taki, w któ­rym czu­jesz się kom­for­to­wo. Pole­ca­my dłu­gie luź­ne, nie­kre­pu­ją­ce ruchów spodnie z ela­stycz­nych mate­ria­łów. Oso­by zaawan­so­wa­ne ćwi­czą w jed­no­li­tych stro­jach, ale jest to wymóg, któ­ry będzie trze­ba speł­nić dopie­ro póź­niej. Wszyst­ko w swo­im czasie. 
Czy doświadczenie z innych sztuk walki pomoże mi w nauce capoeira?
Nie do koń­ca. Cho­ciaż nie­któ­re jej ele­men­ty przy­po­mi­na­ją cio­sy z innych zakąt­ków świa­ta, capo­eira jest bar­dzo spe­cy­ficz­ną sztu­ką wal­ki, opie­ra­ją­cą się na płyn­no­ści ruchów i uni­kach. Nie zna­czy to jed­nak, że nale­ży się znie­chę­cać - sta­re nawy­ki zawsze moż­na prze­zwy­cię­żyć i zastą­pić nowymi. 
Jak wygląda przykładowy trening?
Zaję­cia capo­eira nie róż­nią się aż tak bar­dzo od innych sztu­ki wal­ki. Tre­ning roz­po­czy­na roz­grzew­ka pro­wa­dzo­na przez jed­ną z zaawan­so­wa­nych osób, któ­ra opie­ra się na ćwi­cze­niach pobu­dza­ją­cych, siło­wych, roz­cią­ga­ją­cych i uak­tyw­nia­ją­cych sta­wy. Raz na jakiś czas poja­wia­ją się pro­ste ele­men­ty rodem z naszej sztu­ki wal­ki, ale nie jest to nic trud­ne­go. Po roz­grzew­ce nastę­pu­je kró­ciut­ka prze­rwa na zła­pa­nie odde­chu i paru kro­pli wody. Potem prze­cho­dzi­my do czę­ści wła­ści­wej, czy­li dosko­na­le­nia kon­kret­nych ele­men­tów pod okiem pro­wa­dzą­ce­go. Zaję­cia wień­czy tzw. roda, czy­li stwo­rzo­ny przez ćwi­czą­cych krąg, w któ­rym moż­na wypró­bo­wać prze­ćwi­czo­ne wcze­śniej techniki. 
Zdecydowałem się na pierwszy trening. Co teraz?
Gra­tu­lu­je­my. Poni­żej znaj­dziesz wykaz wszyst­kich sek­cji, więc wybierz tę, któ­ra naj­bar­dziej ci odpo­wia­da i po pro­stu do niej dołącz (nie trze­ba się nigdzie zapi­sy­wać. Posta­raj się przyjść PUNKTUALNIE. Zgod­nie z naszą tra­dy­cją żad­na sek­cja nie jest prze­zna­czo­na tyl­ko dla począt­ku­ją­cych czy zaawan­so­wa­nych. Każ­dy począt­ku­ją­cy może liczyć na opie­kę bar­dziej doświad­czo­nej oso­by, któ­ra uła­twi mu pierw­sze kro­ki. Pierw­sze zaję­cia są ZA DARMO. Jeże­li po ich zakoń­cze­niu masz ocho­tę kon­ty­nu­ować swo­ją przy­go­dę z capo­eira, zgłoś się do pro­wa­dzą­ce­go i spy­taj go o koszty.
Czy treningi na lokalnym szczeblu to jedyne, co mnie czeka podczas mojej przygody z capoeira?
Nie. Co roku orga­ni­zu­je­my impre­zy z cyklu Tro­ca de Cor­das, na któ­rych jest oka­zja do ćwi­cze­nia pod okiem wiel­kich auto­ry­te­tów ze świa­ta capo­eira, czy­li spe­cjal­nie zapro­szo­ny­mi gości z Bra­zy­lii i innych stron świa­ta. Zda­rza się rów­nież, że sami odwie­dza­my przy­ja­ciół zza gra­ni­cy (w tym rów­nież tych z Bra­zy­lii). W Pol­sce sta­ra­my się regu­lar­nie orga­ni­zo­wać spo­tka­nia naszych sek­cji i wyjaz­dy pod­czas przerw od pra­cy. Inte­gra­cja przede wszystkim!
Jeże­li roz­wia­li­śmy już wszyst­kie two­je wąt­pli­wo­ści, nie pozo­sta­je ci nic inne­go jak tyl­ko spa­ko­wać odpo­wied­nie ubra­nia i poja­wić się na naszym tre­nin­gu. Zapew­nia­my ser­decz­ne przy­ję­cie i przy­ja­ciel­ską atmos­fe­rę. Do zoba­cze­nia!

Sekcje

Marki

Opis: Gru­pa dzie­cię­ca prze­zna­czo­na dla osób począt­ku­ją­cych oraz zaawan­so­wa­nych. Tre­nin­gi są prze­zna­czo­ne dla dzie­ci od 5. roku życia oraz ich rodziców.

Od wrze­śnia 2019 dzia­ła rów­nież sek­cja dla mło­dzie­ży i dorosłych

Pro­wa­dzą­cy: Pro­fes­sor Sino (Michał Dzwonkowski)

Loka­li­za­cja: Fit­ness Klub Mar­kus, Mar­ki
ul. Wyspiań­skie­go 2 (dojazd)

Godzi­ny:

Gru­pa dzie­cię­ca 5-12 lat:

 • ponie­dzia­łek 18:00-19:30
 • czwar­tek 18:00-19:30

Gru­pa mło­dzie­żo­wo-doro­sła:

 • czwar­tek 19:30-21:00

Kon­takt:

Stare Bielany

0Opis: FICAG dzia­ła na pół­no­cy War­sza­wy od dobrych paru lat! Sek­cja jest otwar­ta dla osób doro­słych, mło­dzie­ży i dzie­ci. Tre­nu­ją w niej zarów­no oso­by śred­nio­za­awan­so­wa­ne, jak i począt­ku­ją­ce. Do gru­py moż­na dołą­czyć w każ­dej chwili.

Pro­wa­dzą­ca: Instru­to­ra Guer­re­ira (Mar­ta Jerzy­kow­ska), Instru­to­ra Pul­gu­in­ha (Moni­ka Piątkowska)

Loka­li­za­cja: Forest Fit­ness, ul. Staf­fa 3/5 - oko­li­ce sta­cji metra Sło­do­wiec (dojazd)

Godzi­ny:

 • ponie­dzia­łek 19:15 - 20:45
 • czwar­tek 19:45 - 21:15

Kon­takt:

Wola

Opis: Sek­cja FICAG dzia­ła­ją­ca w tej oko­li­cy od 2001 roku. Zaję­cia pro­wa­dzo­ne są głów­nie dla osób począt­ku­ją­cych. Sala poło­żo­na jest na Woli, nie­da­le­ko CH Klif i ron­da „Rado­sła­wa”.

Pro­wa­dzą­cy: Pro­fes­sor Padre (Mar­cin Rubak) i Instru­to­ra Fre­ira (Ewe­li­na Rubak).

Loka­li­za­cja: ul. Miła 26 (dojazd)

Godzi­ny:

 • śro­da godzi­na 19:00 - 20:30
 • nie­dzie­la godzi­na 11:00 - 13:00

Kon­takt:

 

Grochów

Opis: Od grud­nia 2016 roku gro­chow­ska sek­cja FICAG posze­rza swo­ją ofer­tę tre­nin­go­wą. Od teraz będzie­my ćwi­czyć regu­lar­nie w dwóch poniż­szych miej­scach. Zapraszamy!

Pro­wa­dzą­cyInstru­tor Bam­bu (Piotr Urba­niak), Instru­to­ra Quebra­da (Kin­ga Dzia­łek), Cogu­me­lo (Domi­ni­ka Borowy)

SEKCJA GROCHÓW-KAMIONEK

Loka­li­za­cja:
ul. Cho­da­kow­ska 12 (Kamion Fit­ness Club), (dojazd),
przy­sta­nek Pra­ga Płd. Ratusz

Godzi­ny:

 • wto­rek 20:00 - 21:30
 • pią­tek 20:00 - 21:30

SEKCJA GROCHÓW-GOCŁAWEK

Loka­li­za­cja:
ul. Kwa­te­ry Głów­nej 13 (Pły­wal­nia „Szu­wa­rek”), (dojazd), przy­sta­nek Kwa­te­ry Głównej

Godzi­ny:

 • SEKCJA ZAWIESZONA

Kon­takt:

 • +48 501 090 471 (Pio­trek), +48 507 052 355 (Kin­ga), +48 502 689 824 (Domi­ni­ka)
 • bambu@ficag.pl

OBSERWUJ NAS NA INSTAGRAMIE

Happy Capoeira FICAG

Jest takie Sto­wa­rzy­sze­nie, któ­re nazy­wa się BARDZIEJ KOCHANI. Jego człon­ko­wie to rodzi­ny i opie­ku­no­wie osób z zespo­łem Downa. Sto­wa­rzy­sze­nie to, oprócz wie­lu róż­nych dzia­łań, pro­wa­dzi rów­nież coty­go­dnio­we zaję­cia rucho­wo - rekre­acyj­no - sporto­we dla dzie­ci i mło­dzie­ży z ZD. Od pew­ne­go cza­su do pro­wa­dzą­cych te zaję­cia dołą­czył tre­nu­ją­cy capo­eirę Mar­cin Ora­szek. Aby uroz­ma­icić zaję­cia zaczął w nie wpla­tać ele­men­ty tej sztu­ki walki.

Dla gru­py nie­peł­no­spraw­nych uczest­ni­czą­cych w zaję­ciach rekre­acyj­nych capo­eira oka­za­ła się strza­łem w dzie­siąt­kę. Z tygo­dnia na tydzień radzi­li sobie z tań­cem coraz lepiej, a Mar­cin stop­nio­wo włą­czał do zajęć coraz wię­cej ele­men­tów capo­eiry. Wte­dy zro­dził się pomysł, żeby Mar­cin poje­chał jako instruk­tor na kolo­nie orga­ni­zo­wa­ne przez Sto­wa­rzy­sze­nie BARDZIEJ KOCHANI i popro­wa­dził tam regu­lar­ne tre­nin­gi. Oka­za­ło się, że moż­na, oczy­wi­ście z pew­ny­mi ogra­ni­cze­nia­mi, zachę­cić mło­dych ludzi z zespo­łem Downa do regu­lar­nych ćwi­czeń, że dają one radość zarów­no im samym, jak i instruk­to­ro­wi. Zaczę­ła kieł­ko­wać myśl o zro­bie­niu następ­ne­go kro­ku. I chwyciło.

W kolej­nym roku, przy Zespo­le Szkół Spe­cjal­nych nr 100 w War­sza­wie, dzię­ki wspar­ciu ze stro­ny dyrek­cji, rodzi­ców i Sto­wa­rzy­sze­nia BARDZIEJ KOCHANI powsta­ła regu­lar­na gru­pa. Na począt­ku zaję­cia mia­ły jesz­cze cha­rak­ter rekre­acyj­ny (zaję­cia spor­to­we z ele­men­ta­mi capo­eiry), szyb­ko jed­nak prze­kształ­ci­ły się w regu­lar­ne tre­nin­gi. Na star­cie gru­pa liczy­ła 14. uczest­ni­ków, w kolej­nych latach powięk­szy­ła się i dziś licz­ba osób bio­rą­cych udział w regu­lar­nych tre­nin­gach zbli­ża się do 30. Zaję­cia odby­wa­ją się w każ­dy wto­rek, a pod­czas nich wyle­wa­ne są wia­der­ka potu.

Tre­nin­gi pro­wa­dzą: Mar­cin Ora­szek (Instru­tor Coco)
Bądź­cie z nami, war­to.

Metro Ratusz Arsenał - dzieci

Opis: Sek­cja dla dzie­ci w wie­ku 4-6 lat oraz 7-12 lat.

Pro­wa­dzą­cy: Instru­to­ra Quebra­da (Kin­ga Działek)

Loka­li­za­cja: Aka­de­mia Kung Fu Tygrys i Żuraw, ul. Dłu­ga 44/50 (dojazd), oko­li­ce Metra Ratusz Arsenał

Godzi­ny:

Dzie­ci w wie­ku 4-6 lat:

 • nie­dzie­la 10:30 - 11:15

Dzie­ci w wie­ku 7-12 lat:

 • nie­dzie­la 11:30 - 12:30

Kon­takt:

Pierw­szy tre­ning za dar­mo. Weź ze sobą picie i luź­ny strój spor­to­wy. Ćwi­czy­my boso lub w butach.

Zapisz się na prób­ny trening!

Kontynuując używanie tej strony, akceptujesz ciastka i Politykę prywatności Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close