Dołącz do nas

FAQ

Gdzie można zobaczyć capoeira w wykonaniu FICAG?
Po pro­stu wpisz „FICAG capo­eira” w prze­glą­dar­ce ser­wi­su YouTu­be. Pamię­taj jed­nak, że capo­eira jako sztu­ka wal­ki jest nie­sa­mo­wi­cie zróż­ni­co­wa­na, więc nie zawsze to, co zoba­czy­cie w inter­ne­cie będzie odpo­wia­dać tech­ni­kom ćwi­czo­nym na naszych tre­nin­gach. Same zaję­cia nigdy nie są zamknię­te dla widzów, więc każ­dy może zoba­czyć nasze tre­ning na wła­sne oczy. Czę­sto orga­ni­zu­je­my rów­nież poka­zy, o któ­rych infor­mu­je­my na naszej stro­nie głównej.
Gdzie można zobaczyć capoeira w wykonaniu FICAG?
Po pro­stu wpisz „FICAG capo­eira” w prze­glą­dar­ce ser­wi­su YouTu­be. Pamię­taj jed­nak, że capo­eira jako sztu­ka wal­ki jest nie­sa­mo­wi­cie zróż­ni­co­wa­na, więc nie zawsze to, co zoba­czy­cie w inter­ne­cie będzie odpo­wia­dać tech­ni­kom ćwi­czo­nym na naszych tre­nin­gach. Same zaję­cia nigdy nie są nigdy dla widzów, więc każ­dy może zoba­czyć nasze tre­ning na wła­sne oczy. Czę­sto orga­ni­zu­je­my rów­nież poka­zy, o któ­rych infor­mu­je­my na naszej stro­nie głównej. 
Kto może ćwiczyć capoeira i czy wymaga to jakiegoś przygotowania?
Jak mawiał Mestre Pastin­ha, capo­eira nie powin­ni ćwi­czyć tyl­ko ci, któ­rzy tego nie chcą. Mitem jest prze­świad­cze­nie, że mogą ją prak­ty­ko­wać tyl­ko ludzie wspa­nia­le wyspor­to­wa­ni, roz­cią­gnię­ci i uzdol­nie­ni akro­ba­tycz­nie. Pod­sta­wa capo­eira to ruchy nale­żą­ce do tzw. „baza”, czy­li przej­ścia, kop­nię­cia lub uni­ki, któ­re same w sobie nie wyma­ga­ją nie­spo­ty­ka­nej spraw­no­ści. Ponad­to sys­te­ma­tycz­ne tre­nin­gi pozwo­lą ci rów­nież zaob­ser­wo­wać roz­wój swo­je­go cia­ła pod wzglę­dem siły, spraw­no­ści, roz­cią­gnię­cia czy kon­dy­cji. Z cza­sem będzie moż­na pozwo­lić sobie na naukę bar­dziej wyra­fi­no­wa­nych tech­nik. Pod­su­mo­wu­jąc - jeże­li masz chęć ćwi­cze­nia i brak prze­ciw­wska­zań lekar­skich, ale oba­wiasz się, że cięż­ko znie­siesz tre­ning - zapra­sza­my, zakwa­sy nie są prze­cież śmier­tel­ne. Satys­fak­cja gwarantowana 🙂 
W jakim wieku najlepiej zacząć treningi? Czy w moim przypadku nie jest już za późno?
W capo­eira nie ma cze­goś takie­go jak ogra­ni­cze­nia wie­ko­we. W histo­rii naszej sek­cji prze­wi­nę­ły się zarów­no 7-let­nie malu­chy jak i pano­wie po pięć­dzie­siąt­ce, a w bra­zy­lij­skiej filii FICAG roz­strzał jest jesz­cze więk­szy. Pamię­taj, że prio­ry­te­tem tre­nin­gów jest czer­pa­nie z nich rado­ści i świa­do­mość prze­ła­my­wa­nia wła­snych ogra­ni­czeń. Ta zasa­da tyczy się wszyst­kich nie­za­leż­nie od wieku. 
Jaki strój należy wziąć ze sobą na pierwszy trening?
Taki, w któ­rym czu­jesz się kom­for­to­wo. Pole­ca­my dłu­gie luź­ne, nie­kre­pu­ją­ce ruchów spodnie z ela­stycz­nych mate­ria­łów. Oso­by zaawan­so­wa­ne ćwi­czą w jed­no­li­tych stro­jach, ale jest to wymóg, któ­ry będzie trze­ba speł­nić dopie­ro póź­niej. Wszyst­ko w swo­im czasie. 
Czy doświadczenie z innych sztuk walki pomoże mi w nauce capoeira?
Nie do koń­ca. Cho­ciaż nie­któ­re jej ele­men­ty przy­po­mi­na­ją cio­sy z innych zakąt­ków świa­ta, capo­eira jest bar­dzo spe­cy­ficz­ną sztu­ką wal­ki, opie­ra­ją­cą się na płyn­no­ści ruchów i uni­kach. Nie zna­czy to jed­nak, że nale­ży się znie­chę­cać - sta­re nawy­ki zawsze moż­na prze­zwy­cię­żyć i zastą­pić nowymi. 
Jak wygląda przykładowy trening?
Zaję­cia capo­eira nie róż­nią się aż tak bar­dzo od innych sztu­ki wal­ki. Tre­ning roz­po­czy­na roz­grzew­ka pro­wa­dzo­na przez jed­ną z zaawan­so­wa­nych osób, któ­ra opie­ra się na ćwi­cze­niach pobu­dza­ją­cych, siło­wych, roz­cią­ga­ją­cych i uak­tyw­nia­ją­cych sta­wy. Raz na jakiś czas poja­wia­ją się pro­ste ele­men­ty rodem z naszej sztu­ki wal­ki, ale nie jest to nic trud­ne­go. Po roz­grzew­ce nastę­pu­je kró­ciut­ka prze­rwa na zła­pa­nie odde­chu i paru kro­pli wody. Potem prze­cho­dzi­my do czę­ści wła­ści­wej, czy­li dosko­na­le­nia kon­kret­nych ele­men­tów pod okiem pro­wa­dzą­ce­go. Zaję­cia wień­czy tzw. roda, czy­li stwo­rzo­ny przez ćwi­czą­cych krąg, w któ­rym moż­na wypró­bo­wać prze­ćwi­czo­ne wcze­śniej techniki. 
Zdecydowałem się na pierwszy trening. Co teraz?
Gra­tu­lu­je­my. Poni­żej znaj­dziesz wykaz wszyst­kich sek­cji, więc wybierz tę, któ­ra naj­bar­dziej ci odpo­wia­da i po pro­stu do niej dołącz (nie trze­ba się nigdzie zapi­sy­wać. Posta­raj się przyjść PUNKTUALNIE. Zgod­nie z naszą tra­dy­cją żad­na sek­cja nie jest prze­zna­czo­na tyl­ko dla począt­ku­ją­cych czy zaawan­so­wa­nych. Każ­dy począt­ku­ją­cy może liczyć na opie­kę bar­dziej doświad­czo­nej oso­by, któ­ra uła­twi mu pierw­sze kro­ki. Pierw­sze zaję­cia są ZA DARMO. Jeże­li po ich zakoń­cze­niu masz ocho­tę kon­ty­nu­ować swo­ją przy­go­dę z capo­eira, zgłoś się do pro­wa­dzą­ce­go i spy­taj go o koszty.
Czy treningi na lokalnym szczeblu to jedyne, co mnie czeka podczas mojej przygody z capoeira?
Nie. Co roku orga­ni­zu­je­my impre­zy z cyklu Tro­ca de Cor­das, na któ­rych jest oka­zja do ćwi­cze­nia pod okiem wiel­kich auto­ry­te­tów ze świa­ta capo­eira, czy­li spe­cjal­nie zapro­szo­ny­mi gości z Bra­zy­lii i innych stron świa­ta. Zda­rza się rów­nież, że sami odwie­dza­my przy­ja­ciół zza gra­ni­cy (w tym rów­nież tych z Bra­zy­lii). W Pol­sce sta­ra­my się regu­lar­nie orga­ni­zo­wać spo­tka­nia naszych sek­cji i wyjaz­dy pod­czas przerw od pra­cy. Inte­gra­cja przede wszystkim!
Jeże­li roz­wia­li­śmy już wszyst­kie two­je wąt­pli­wo­ści, nie pozo­sta­je ci nic inne­go jak tyl­ko spa­ko­wać odpo­wied­nie ubra­nia i poja­wić się na naszym tre­nin­gu. Zapew­nia­my ser­decz­ne przy­ję­cie i przy­ja­ciel­ską atmos­fe­rę. Do zoba­cze­nia!

Sekcje

Marki

Opis: Gru­pa dzie­cię­ca prze­zna­czo­na dla osób począt­ku­ją­cych oraz zaawan­so­wa­nych. Tre­nin­gi są prze­zna­czo­ne dla dzie­ci od 7. roku życia oraz ich rodziców.

Od wrze­śnia 2019 dzia­ła rów­nież sek­cja dla mło­dzie­ży i dorosłych

Pro­wa­dzą­cy: Pro­fes­sor Sino (Michał Dzwonkowski)

Loka­li­za­cja: Olim­pic Park, Mar­ki
                           ul. Mic­kie­wi­cza 41 (dojazd)

Godzi­ny:

Gru­pa dzie­cię­ca 7-12 lat:

 • ponie­dzia­łek 18:30-20:00
 • czwar­tek 18:30-20:00

Gru­pa mło­dzie­żo­wo-doro­sła:

 • czwar­tek 20:00-21:30

Kon­takt:

Stare Bielany

Opis: FICAG dzia­ła na pół­no­cy War­sza­wy już od dobrych kil­ku lat! Sek­cja jest otwar­ta dla doro­słych i mło­dzie­ży. Tre­nu­ją w niej zarów­no oso­by śred­nio­za­awan­so­wa­ne jak i począt­ku­ją­ce. Do gru­py moż­na dołą­czyć w każ­dej chwili.

Pro­wa­dzą­ca: Instru­tor Aqu­eci­men­to (Jerzy Jar­czew­ski), Instru­to­ra Pul­gu­in­ha (Moni­ka Piątkowska)

Loka­li­za­cja: Forest Fit­ness, ul. Staf­fa 3/5 - oko­li­ce sta­cji metra Sło­do­wiec (dojazd)

Godzi­ny:

 • ponie­dzia­łek 19:30 - 21:00
 • czwar­tek 19:30 - 21:00

Kon­takt:

Wola

 Opis: Sek­cja FICAG dzia­ła­ją­ca w tej oko­li­cy od 2001 roku. Zaję­cia pro­wa­dzo­ne są głów­nie dla osób począt­ku­ją­cych. Sala poło­żo­na jest na Woli, nie­da­le­ko CH Klif i ron­da „Rado­sła­wa”.

Pro­wa­dzą­cy: Pro­fes­sor Padre (Mar­cin Rubak) i Instru­to­ra Fre­ira (Ewe­li­na Rubak).

Loka­li­za­cja: ul. Miła 26 (XLV L.O. im. R. Trau­gut­ta) (dojazd)

Godzi­ny:

 • śro­da         19:00 - 20:30
 • nie­dzie­la 11:00 - 13:00

Kon­takt:

Grochów

Opis: Od grud­nia 2016 roku gro­chow­ska sek­cja FICAG posze­rza swo­ją ofer­tę tre­nin­go­wą. Od teraz będzie­my ćwi­czyć regu­lar­nie w dwóch poniż­szych miej­scach. Zapraszamy!

Pro­wa­dzą­cyPro­fes­sor Bam­bu (Piotr Urba­niak), Instru­to­ra Quebra­da (Kin­ga Dzia­łek), Cogu­me­lo (Domi­ni­ka Borowy)

SEKCJA GROCHÓW-KAMIONEK

Loka­li­za­cja:
ul. Cho­da­kow­ska 12 (Kamion Fit­ness Club), (dojazd),
przy­sta­nek Pra­ga Płd. Ratusz

Godzi­ny:

 • wto­rek 18:30 - 20:00
 • pią­tek 19:30 - 21:00

Kon­takt:

OBSERWUJ NAS NA INSTAGRAMIE

Happy Capoeira FICAG

Jest takie Sto­wa­rzy­sze­nie, któ­re nazy­wa się BARDZIEJ KOCHANI. Jego człon­ko­wie to rodzi­ny i opie­ku­no­wie osób z zespo­łem Downa. Sto­wa­rzy­sze­nie to, oprócz wie­lu róż­nych dzia­łań, pro­wa­dzi rów­nież coty­go­dnio­we zaję­cia rucho­wo - rekre­acyj­no - sporto­we dla dzie­ci i mło­dzie­ży z ZD. Od pew­ne­go cza­su do pro­wa­dzą­cych te zaję­cia dołą­czył tre­nu­ją­cy capo­eirę Mar­cin Ora­szek. Aby uroz­ma­icić zaję­cia zaczął w nie wpla­tać ele­men­ty tej sztu­ki walki.

Dla gru­py nie­peł­no­spraw­nych uczest­ni­czą­cych w zaję­ciach rekre­acyj­nych capo­eira oka­za­ła się strza­łem w dzie­siąt­kę. Z tygo­dnia na tydzień radzi­li sobie z tań­cem coraz lepiej, a Mar­cin stop­nio­wo włą­czał do zajęć coraz wię­cej ele­men­tów capo­eiry. Wte­dy zro­dził się pomysł, żeby Mar­cin poje­chał jako instruk­tor na kolo­nie orga­ni­zo­wa­ne przez Sto­wa­rzy­sze­nie BARDZIEJ KOCHANI i popro­wa­dził tam regu­lar­ne tre­nin­gi. Oka­za­ło się, że moż­na, oczy­wi­ście z pew­ny­mi ogra­ni­cze­nia­mi, zachę­cić mło­dych ludzi z zespo­łem Downa do regu­lar­nych ćwi­czeń, że dają one radość zarów­no im samym, jak i instruk­to­ro­wi. Zaczę­ła kieł­ko­wać myśl o zro­bie­niu następ­ne­go kro­ku. I chwyciło.

W kolej­nym roku, przy Zespo­le Szkół Spe­cjal­nych nr 100 w War­sza­wie, dzię­ki wspar­ciu ze stro­ny dyrek­cji, rodzi­ców i Sto­wa­rzy­sze­nia BARDZIEJ KOCHANI powsta­ła regu­lar­na gru­pa. Na począt­ku zaję­cia mia­ły jesz­cze cha­rak­ter rekre­acyj­ny (zaję­cia spor­to­we z ele­men­ta­mi capo­eiry), szyb­ko jed­nak prze­kształ­ci­ły się w regu­lar­ne tre­nin­gi. Na star­cie gru­pa liczy­ła 14. uczest­ni­ków, w kolej­nych latach powięk­szy­ła się i dziś licz­ba osób bio­rą­cych udział w regu­lar­nych tre­nin­gach zbli­ża się do 30. Zaję­cia odby­wa­ją się w każ­dy wto­rek, a pod­czas nich wyle­wa­ne są wia­der­ka potu.

Tre­nin­gi pro­wa­dzą: Mar­cin Ora­szek (Instru­tor Coco)
Bądź­cie z nami, war­to.

Gocław - sekcja dziecięca

Opis: Sek­cja dla dzie­ci w wie­ku 4-7 lat oraz 8-12 lat.

Pro­wa­dzą­cy: Instru­to­ra Quebra­da (Kin­ga Działek)

Loka­li­za­cja: Ter­mi­nal Kul­tu­ry Gocław (FB)
                           ul Jana Nowa­ka Jezio­rań­skie­go 24 

 Godzi­ny:

Dzie­ci w wie­ku 4-7 lat:

 • czwar­tek 16:00 - 16:50
 • sobo­ta 10:30 - 11:20

Dzie­ci w wie­ku 8-12 lat:

 • czwar­tek 17:00 - 18:00
 • sobo­ta 11:30 - 12:30

Kon­takt:

Pierw­szy tre­ning za dar­mo. Weź ze sobą picie i luź­ny strój spor­to­wy. Ćwi­czy­my boso lub w butach.

Zapisz się na prób­ny trening!