WERSJA POLSKA

Gru­pa FICAG Pol­ska po raz kolej­ny zapra­sza wszyst­kich człon­ków obcho­dy 20 lecia ist­nie­nia FICAG Pol­ska i zwią­za­ne z tym warsz­ta­ty i wień­czą­cą je cere­mo­nię Tro­ca de cor­das. Warsz­ta­ty odbę­dą się w dniach 6-10.10.2021. Przy oka­zji tego­rocz­nej impre­zy ponow­nie odwie­dzą nas posia­da­cze naj­wyż­szych stop­ni z Bra­zy­lii i innych kra­jów.
W celu zapi­sa­nia się na warsz­ta­ty pro­si­my o wypeł­nie­nie for­mu­la­rza LINK.

PŁATNOŚCI

CZŁONKOWIE FICAG POLSKA
Koszt uczest­nic­twa w warsz­ta­tach dla człon­ków gru­py FICAG Pol­ska to 300 zło­tych dla osób doro­słych oraz 150 zło­tych dla dzieci.

W obu przy­pad­kach płat­ność podzie­lo­na jest na dwie raty:
I rata – 150 zł (doro­śli) / 80 zło­tych (dzie­ci) – do 29 lute­go,
II rata – 150 zł (dorośli) / 70 zło­tych (dzie­ci) – do 31 lipca.

Po upły­wie każ­de­go z tych ter­mi­nów wyso­kość każ­dej z rat wzra­sta o 50 złotych.

Koszt udzia­łu w jed­nym dniu warsz­ta­tów to 100 złotych.

CZŁONKOWIE FICAG (spo­za Polski)

Dla człon­ków FICAG z innych państw, kosz­ty uczest­nic­twa w warsz­ta­tach są nastę­pu­ją­ce:
45 EUR – w przy­pad­ku osób, któ­re potrze­bu­ją wizy na przy­jazd do Pol­ski,
70 EUR – w przy­pad­ku osób, któ­re nie potrze­bu­ją wizy.

Ter­min reje­stra­cji na warsz­ta­ty to 31 mar­ca. W przy­pad­ku reje­stra­cji po tym ter­mi­nie opła­ta za warsz­ta­ty wzra­sta o 15 EUR.

INNE GRUPY
Cena uczest­nic­twa w warsz­ta­tach dla przed­sta­wi­cie­li innych grup to 200 złotych.

Pro­si­my o wypeł­nie­nie for­mu­la­rza zgłoszeniowego.

Po infor­ma­cje doty­czą­ce metod płat­no­ści pro­si­my o kon­takt z Moni­ką Piąt­kow­ską.

ENGLISH VERSION

FICAG Poland would like to invi­te all the mem­bers of our gro­up to yet ano­ther work­shops and the fol­lo­wing Tro­ca de cor­das cere­mo­ny. This year work­shops will be held on 6-10.10.2021. Once aga­in we are going to host capo­eiri­stas with high cor­das from Bra­zil and other coun­tries.
More deta­ils coming soon!
We kin­dly ask eve­ry­one who wants to take part in the event to fill in the form

 

PAYMENT INFORMATION

MEMBERS OF FICAG (OUTSIDE OF POLAND)

For any FICAG mem­bers from other coun­tries the costs of par­ti­ci­pa­tion in the event are as fol­lows:
45 EUR – if you requ­ire a visa to enter Poland,
70 EUR – if you do not requ­ire a visa.

We will be col­lec­ting the pay­ment upon your arri­val.
We kin­dly ask you to fill out the regi­stra­tion form no later than March 31st. In case of any delays, the par­ti­ci­pa­tion cost incre­ases by 15 EUR.

OTHER GROUPS
The cost for mem­bers of other gro­ups is 200 PLN.

Ple­ase remem­ber to regi­ster online.

Ple­ase con­tact Moni­ka Piąt­kow­ska for more infor­ma­tion on pay­ment methods.

Kontynuując używanie tej strony, akceptujesz ciastka i Politykę prywatności Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close