WERSJA POLSKA

Gru­pa FICAG Pol­ska po raz kolej­ny zapra­sza wszyst­kich człon­ków obcho­dy 20 lecia ist­nie­nia FICAG Pol­ska i zwią­za­ne z tym warsz­ta­ty i wień­czą­cą je cere­mo­nię Tro­ca de cor­das. Warsz­ta­ty odbę­dą się w dniach 24-29.05.2022. Przy oka­zji tego­rocz­nej impre­zy ponow­nie odwie­dzą nas posia­da­cze naj­wyż­szych stop­ni z Bra­zy­lii i innych kra­jów.
W celu zapi­sa­nia się na warsz­ta­ty pro­si­my o wypeł­nie­nie for­mu­la­rza LINK.

PŁATNOŚCI

CZŁONKOWIE FICAG POLSKA
Koszt uczest­nic­twa w warsz­ta­tach dla człon­ków gru­py FICAG Pol­ska to 300 zło­tych dla osób doro­słych oraz 150 zło­tych dla dzieci.

W obu przy­pad­kach płat­ność podzie­lo­na jest na dwie raty:
I rata – 150 zł (doro­śli) / 80 zło­tych (dzie­ci) – do 29 lute­go,
II rata – 150 zł (dorośli) / 70 zło­tych (dzie­ci) – do 31 lipca.

Po upły­wie każ­de­go z tych ter­mi­nów wyso­kość każ­dej z rat wzra­sta o 50 złotych.

Koszt udzia­łu w jed­nym dniu warsz­ta­tów to 100 złotych.

CZŁONKOWIE FICAG (spo­za Polski)

Dla człon­ków FICAG z innych państw, kosz­ty uczest­nic­twa w warsz­ta­tach są nastę­pu­ją­ce:
45 EUR – w przy­pad­ku osób, któ­re potrze­bu­ją wizy na przy­jazd do Pol­ski,
70 EUR – w przy­pad­ku osób, któ­re nie potrze­bu­ją wizy.

Ter­min reje­stra­cji na warsz­ta­ty to 31 mar­ca. W przy­pad­ku reje­stra­cji po tym ter­mi­nie opła­ta za warsz­ta­ty wzra­sta o 15 EUR.

INNE GRUPY
Cena uczest­nic­twa w warsz­ta­tach dla przed­sta­wi­cie­li innych grup to 200 złotych.

Pro­si­my o wypeł­nie­nie for­mu­la­rza zgłoszeniowego.

Po infor­ma­cje doty­czą­ce metod płat­no­ści pro­si­my o kon­takt z Moni­ką Piąt­kow­ską.

ENGLISH VERSION

FICAG Poland would like to invi­te all the mem­bers of our gro­up to yet ano­ther work­shops and the fol­lo­wing Tro­ca de cor­das cere­mo­ny. This year work­shops will be held on 24-29.05.2022. Once aga­in we are going to host capo­eiri­stas with high cor­das from Bra­zil and other coun­tries.
More deta­ils coming soon!
We kin­dly ask eve­ry­one who wants to take part in the event to fill in the form

 

PAYMENT INFORMATION

MEMBERS OF FICAG (OUTSIDE OF POLAND)

For any FICAG mem­bers from other coun­tries the costs of par­ti­ci­pa­tion in the event are as fol­lows:
45 EUR – if you requ­ire a visa to enter Poland,
70 EUR – if you do not requ­ire a visa.

We will be col­lec­ting the pay­ment upon your arri­val.
We kin­dly ask you to fill out the regi­stra­tion form no later than March 31st. In case of any delays, the par­ti­ci­pa­tion cost incre­ases by 15 EUR.

OTHER GROUPS
The cost for mem­bers of other gro­ups is 200 PLN.

Ple­ase remem­ber to regi­ster online.

Ple­ase con­tact Moni­ka Piąt­kow­ska for more infor­ma­tion on pay­ment methods.