WERSJA POLSKA

Gru­pa FICAG Pol­ska po raz kolej­ny zapra­sza wszyst­kich człon­ków obcho­dy 20 lecia ist­nie­nia FICAG Pol­ska i zwią­za­ne z tym warsz­ta­ty i wień­czą­cą je cere­mo­nię Tro­ca de cor­das. Warsz­ta­ty odbę­dą się w dniach 29.05-2.06.2024. Przy oka­zji tego­rocz­nej impre­zy ponow­nie odwie­dzą nas posia­da­cze naj­wyż­szych stop­ni z Bra­zy­lii i innych kra­jów.
W celu zapi­sa­nia się na warsz­ta­ty pro­si­my o wypeł­nie­nie for­mu­la­rza LINK.

PŁATNOŚCI

CZŁONKOWIE FICAG POLSKA
Koszt uczest­nic­twa w warsz­ta­tach dla człon­ków gru­py FICAG Pol­ska to 320 zło­tych dla osób doro­słych oraz 170 zło­tych dla dzieci.

PŁATNOŚĆ:

DOROŚLI: 320 PLN
I rata - 160 PLN - do 31 mar­ca
II rata - 160 PLN - do 30 kwietnia

DZIECI: 170 PLN
Płat­ne w cało­ści (jed­na rata) do 31 marca
HAPPY CAPOEIRA:
Doro­śli - 320 PLN
I rata - 160 PLN - do 31 mar­ca
II rata - 160 PLN - do 31 kwietnia
Dzie­ci - 170PLN
Płat­ne w cało­ści (jed­na rata) do 31 marca

Po upły­wie każ­de­go z tych ter­mi­nów wyso­kość każ­dej z rat wzra­sta o 50 złotych.

Koszt udzia­łu w jed­nym dniu warsz­ta­tów to 100 złotych.

CZŁONKOWIE FICAG (spo­za Pol­ski): 70 EUR

GOŚCIE Z INNYCH GRUP
Pro­fe­sor (i wyżej): wstęp wol­ny
Instruk­tor, któ­ry przy­pro­wa­dzi min. 3 alu­nos: wstęp wol­ny
Instruk­tor bez alu­nos: 180 PLN (jed­na rata) do 31 mar­ca
Graduado/Monitor: 200 PLN (jed­na rata) do 31 mar­ca
Alu­no: 220 PLN (jed­na rata) do 31 marca
📣 Po upły­wie wyzna­czo­nych ter­mi­nów każ­da rata wzra­sta o 50 PLN!

ENGLISH VERSION

FICAG Poland would like to invi­te all the mem­bers of our gro­up to yet ano­ther work­shops and the fol­lo­wing Tro­ca de cor­das cere­mo­ny. This year work­shops will be held on 29.05-02.06.2024. Once aga­in we are going to host capo­eiri­stas with high cor­das from Bra­zil and other coun­tries.
More deta­ils coming soon!
We kin­dly ask eve­ry­one who wants to take part in the event to fill in the form

 

PAYMENT INFORMATION

MEMBERS OF FICAG (OUTSIDE OF POLAND)

For any FICAG mem­bers from other coun­tries the costs of par­ti­ci­pa­tion in the event are 70 EUR

We will be col­lec­ting the pay­ment upon your arri­val.
We kin­dly ask you to fill out the regi­stra­tion form no later than March 31st. In case of any delays, the par­ti­ci­pa­tion cost incre­ases by 15 EUR.

OTHER GROUPS
The cost for mem­bers of other gro­ups:
Pro­fes­so­res and abo­ve - free
Instru­to­res with 3 aunos - free
Instru­to­res - 180 PLN
Monitores/Graduados - 200 PLN
Alu­nos - 220 PLN

Ple­ase remem­ber to regi­ster online.