Dro­dzy ucznio­wie i przy­ja­cie­le FICAG,

Kolej­ne wiel­kie świę­to capo­eira w Pol­sce Bati­za­do e tro­ca de cor­das 2023 prze­cho­dzi do histo­rii. Dzię­ku­je­my Wam za obec­ność pod­czas tak waż­ne­go dla nas wyda­rze­nia. Zde­cy­do­wa­nie był to event jesz­cze lep­szy od poprzed­nie­go, co poka­zu­je, że uczy­my się na błę­dach i pod­no­si­my ran­gę nasze­go wyda­rze­nia. Bra­wo MY❗️❗️❗️

Gra­tu­la­cje dla wszyst­kich nowych uczniów, któ­rzy otrzy­ma­li swo­je pierw­sze stop­nie, wie­my, że to był dla Was szcze­gól­ny dzień. Gra­tu­lu­je­my rów­nież wszyst­kim tym, któ­rzy po raz kolej­ny zmie­ni­li swój sto­pień. Cięż­ka pra­ca przez cały rok zaowo­co­wa­ła odpo­wied­nim uzna­niem, a to doda Wam jesz­cze wię­cej ener­gii na kolej­ne lata.

Gra­tu­la­cje dla Instru­to­ra Aqu­eci­men­to – czy­li Jerzy Jar­czew­ski, do nie­daw­na zna­ne­go jako Esqu­eci­do - z oka­zji uzy­ska­nia cor­da ver­de-roxa, Instru­to­ry Sinin­ho z oka­zji uzy­ska­nia cor­da ver­de oraz dla nowych Instru­to­rów Cogu­me­lo, Astro­nau­ta i Siri z oka­zji uzy­ska­nia cor­da azul.

Wiel­kie podzię­ko­wa­nia za wspar­cie mery­to­rycz­ne oraz podzie­le­nie się wie­dzą i doświad­cze­niem dla naszych wspa­nia­łych gości Pro­fes­sor Caba­ca (Łukasz Sosul­ski), Pro­fes­sor Tomasz Mal­ha­do Woj­ta­sik, Pro­fes­sor Paweł Toqu­in­ho Moszyk, Pro­fes­sor Bar­ril, Pro­fes­sor Galo (Łukasz Luks), Instru­tor Bar­tek Sapo Gcb, Instru­to­ra Dess Bru­xin­ha, Instru­to­ra Lore­ta Sinin­ho, Instru­to­ra Gata, Instru­to­ra Coala. Bez Was ten event nie był­by taki sam. ❤️❤️❤️

Jed­nak przede wszyst­kim dzię­ku­je­my naszym gościom spe­cjal­nym Mestre Jamil Museu oraz Mestre Curióbh Espa­ña, bez któ­rych to wyda­rze­nie by się nie odby­ło. Wasza cha­ry­zma, doświad­cze­nie i miłość do capo­eira poka­za­ła nam jaką dro­gą mamy iść, aby osią­gnąć to samo co Wy. Wasze tre­nin­gi były peł­ne pasji oraz war­to­ści, któ­re w naszej gru­pie są naj­waż­niej­sze. MUITO OBRIGADO❗️❗️❗️

Dzię­ku­je­my całej naszej kadrze instruk­tor­skiej oraz wszyst­kim tym, któ­rzy byli zaan­ga­żo­wa­ni w orga­ni­za­cję tego wspa­nia­łe­go wyda­rze­nia. Wszy­scy wie­my ile nas to kosz­to­wa­ło pra­cy, wyrze­czeń i kom­pro­mi­sów. For­ca Capo­eira FICAG Polska💪💪💪

Na koniec chciał­bym podzię­ko­wać w swo­im wła­snym imie­niu Mestre Jamil Museu za doce­nie­nie mojej pra­cy na rzecz capo­eira w Pol­sce i uho­no­ro­wa­nie mniej 2-gim stop­niem Pro­fes­sor (cor­da roxa-mar­rom). Cie­szę się, że moja pra­ca jest widzia­na i doce­nia­na nie tyl­ko w Pol­sce, a jed­no­cze­śnie zda­ję sobie spra­wę jakie obo­wiąz­ki i wyzwa­nia mam przed sobą. Muito obri­ga­do Mestre Museu ❤️

A teraz wra­ca­my do codzien­no­ści z nową ener­gią. To wyda­rze­nie zapi­su­je­my na kar­tach nasze­go doświad­cze­nia, a tym cza­sem zaczy­na­my już pla­no­wać kolejne. 😃

Ćwicz­cie z Nami i śledź­cie infor­ma­cje na naszych kanałach 😊

Axé
Pro­fes­sor Sino i cała kadra instruk­tor­ska
FICAG Pol­ska