Batizado e troca de cordas 2022 za nami

Dro­dzy Capoeiristas!!! Kolej­ne Bati­za­do e tro­ca de cor­das za nami! Chcia­łem Wam wszyst­kim bar­dzo ser­decz­nie podzię­ko­wać za obec­ność i fan­ta­stycz­ną ener­gię w cza­sie warsz­ta­tów! Myślę, że moż­na śmia­ło powie­dzieć, że wyszedł nam...

Batizado e troca de cordas 2022

Zapra­sza­my wszyst­kich ser­decz­nie na nasze corocz­ne warsz­ta­ty połą­czo­ne z cere­mo­nią nada­nia pierw­szych oraz kolej­nych stop­ni. W tym roku wyda­rze­nie odbę­dzie się w dniach 25-29.05.2022 w Ter­mi­na­lu Kul­tu­ry na war­szaw­skim...

29 lat FICAG

Dziś 29.11.2021 mija dokład­nie 29 lat od zało­że­nia przez Mestre Museu naszej gru­py. Z tej oka­zji chce­my życzyć nasze­mu Mestre dużo siły w dal­szym jej pro­wa­dze­niu, a wszyst­kim uczniom i tre­ne­rom samych suk­ce­sów w capoeira....

3.11.2021- Otwarty trening capoeira na Białołęce

Rusza­my z testo­wą nową loka­li­za­cją na Bia­ło­łę­ce - zapra­sza­my na pierw­sze poka­zo­we zaję­cia w dniu 3 listo­pa­da w godzi­nach 18:00 - 19:15 w Piw­ni­cy Roz­ma­ito­ści ul. Głę­boc­ka 56d/2. Zaję­cia prze­zna­czo­ne są głów­nie dla...