Musiqualidade 2023

W minio­ny week­end odby­ły sie corocz­ne warsz­ta­ty Misi­qu­ali­da­de 2023 orga­ni­zo­wa­ne przez naszą sek­cję na Gro­cho­wie. W tym roku wyda­rze­nie było o tyle szcze­gól­ne, że swo­ją rocz­ni­cę obcho­dził Pro­fes­sor Bam­bu (20 lat capo­eira) oraz...

Harmonogram treningów na czas wakacji

Dro­dzy Uczniowie, Na czas waka­cje sek­cje Gocław, Mar­ki oraz Hap­py Capo­eira FICAG zawie­sza­ją swo­ją działalność. Sek­cja wol­ska na czas waka­cji bedzie mia­ła tre­nin­gi tyl­ko w nie­dzie­le w godzi­nach 16:00-18:00. Sek­cja bie­lan­ska dzia­la...

Batizado e troca de corda 2023 - za nami

Dro­dzy ucznio­wie i przy­ja­cie­le FICAG, Kolej­ne wiel­kie świę­to capo­eira w Pol­sce Bati­za­do e tro­ca de cor­das 2023 prze­cho­dzi do histo­rii. Dzię­ku­je­my Wam za obec­ność pod­czas tak waż­ne­go dla nas wyda­rze­nia. Zde­cy­do­wa­nie był...

Batizado e troca de corda 2023 - roda de abertura

Już w tę śro­dę zaczy­na­my nasze wiel­kie świę­to pt. Bati­za­do e tro­ca de cor­da. Z tej oka­zji zapra­sza­my wszyst­kich capo­eiri­stas na roda de aber­tu­ra, któ­ra odbę­dzie się 24.05.2023 o godzi­nie 18:30 na Bul­wa­rach nad Wisłą przy...

10 lat Happy Capoeira FICAG

W sobo­tę 22.04.2023 obcho­dzi­li­śmy wiel­kie świę­to w naszej gru­pie - 10-lecie naszej sek­cji Hap­py Capo­eira FICAG. Z tej oka­zji Instru­tor Coco - Mar­cin Ora­szek zor­ga­ni­zo­wał warsz­ta­ty capo­eira z gość­mi Pro­fes­sor Tomasz Mal­ha­do...

Przekaż 1,5% podatku na capoeira

Dro­dzy Przyjaciele, Zaczął się kolej­ny rok, a co za tym idzie roz­li­cze­nia podat­ko­we. Chcie­li­by­śmy pro­sić Was o wspar­cie naszej Fun­da­cji poprzez prze­ka­za­nie 1,5 % podat­ku. W ten spo­sób będzie­my mogli dalej pro­mo­wać capo­eira...