Przed­sta­wia­my 4 głów­nych gości, któ­rzy popro­wa­dzą dla nas warsz­ta­ty:
Pro­fes­sor Bar­ril - Gru­po Muzen­za de Capo­eira Polska

Pro­fes­sor Caba­ca - Orun Capo­eira Polska

Pro­fes­sor Ser­rin­ha - Gru­po Capo­eira Bra­sil Polska

Pro­fes­sor Toqu­in­ho - Cen­trum Capo­eira Leszno