Batizado e troca de cordas 2022 za nami

Dro­dzy Capoeiristas!!! Kolej­ne Bati­za­do e tro­ca de cor­das za nami! Chcia­łem Wam wszyst­kim bar­dzo ser­decz­nie podzię­ko­wać za obec­ność i fan­ta­stycz­ną ener­gię w cza­sie warsz­ta­tów! Myślę, że moż­na śmia­ło powie­dzieć, że wyszedł nam...

Batizado e troca de cordas 2022

Zapra­sza­my wszyst­kich ser­decz­nie na nasze corocz­ne warsz­ta­ty połą­czo­ne z cere­mo­nią nada­nia pierw­szych oraz kolej­nych stop­ni. W tym roku wyda­rze­nie odbę­dzie się w dniach 25-29.05.2022 w Ter­mi­na­lu Kul­tu­ry na war­szaw­skim...

3.11.2021- Otwarty trening capoeira na Białołęce

Rusza­my z testo­wą nową loka­li­za­cją na Bia­ło­łę­ce - zapra­sza­my na pierw­sze poka­zo­we zaję­cia w dniu 3 listo­pa­da w godzi­nach 18:00 - 19:15 w Piw­ni­cy Roz­ma­ito­ści ul. Głę­boc­ka 56d/2. Zaję­cia prze­zna­czo­ne są głów­nie dla...

20-leci FICAG Polska - Dziękujemy

Nasze wiel­kie świę­to 20-lecie FICAG Pol­ska dobie­gło koń­ca. 5 wspa­nia­łych dni spę­dzo­nych na tre­nin­gach, roda, spo­tka­niach z ucznia­mi, przy­ja­ciół­mi, instruk­to­ra­mi, Mestres było naj­wspa­nial­szym cza­sem w ostat­nich latach....