FICA­GOw­cy i Przyjaciele,

Miko­łaj­ki w naszej gru­pie mają dłu­gą tra­dy­cję. 🎅🎄🦌 Od lat z oka­zji dnia Św. Miko­ła­ja robi­my uro­czy­ste roda oraz tre­nin­gi otwar­te. Ale w tym roku będzie napraw­dę wyjątkowo! ⭐️

Zapra­sza­my Was na dwu­dnio­we warsz­ta­ty capo­eira, któ­re popro­wa­dzą pro­fe­so­ro­wie i instruk­to­rzy capo­eira z całej Pol­ski z róż­nych grup.

Śledź­cie wyda­rze­nie na naszym Fun­Pa­ge - tutaj

Szcze­gó­ły niebawem!