Jak co roku, wczo­raj odby­ło się uro­czy­ste zakoń­cze­nie capo­eiro­we­go roku w naszej gru­pie - roda do vin­ho 2022. Dzię­ku­je­my wszyst­kim obec­nym człon­kom naszej Fami­lii oraz gościom z Gru­py Beri­ba­zu Pol­ska (Instru­tor Bujao oraz Moni­to­ra Nata­lia wraz z ich alunos)❤️❤️❤️

A wszyst­kim Capo­eiri­stas życzy­my dużo capo­eira w Nowym Roku, szam­pań­skiej zaba­wy i szyb­kie­go spo­tka­nia w roda🔥🔥🔥

Feliz Ano Novo Amigos🎉🎉🎉

Roda do vin­ho FICAG 2023