Dro­dzy Przyjaciele,

Zaczął się kolej­ny rok, a co za tym idzie roz­li­cze­nia podat­ko­we. Chcie­li­by­śmy pro­sić Was o wspar­cie naszej Fun­da­cji poprzez prze­ka­za­nie 1,5 % podat­ku. W ten spo­sób będzie­my mogli dalej pro­mo­wać capo­eira w Pol­sce, a Wy będzie­cie mogli zdo­by­wać nową wie­dzę oraz doświad­cze­nie na orga­ni­zo­wa­nych przez nas warsztatach.