W sobo­tę 22.04.2023 obcho­dzi­li­śmy wiel­kie świę­to w naszej gru­pie - 10-lecie naszej sek­cji Hap­py Capo­eira FICAG. Z tej oka­zji Instru­tor Coco - Mar­cin Ora­szek zor­ga­ni­zo­wał warsz­ta­ty capo­eira z gość­mi Pro­fes­sor Tomasz Mal­ha­do Woj­ta­sik oraz Capo­eira GCB War­sza­wa Instru­tor Mesti­co. Jeste­śmy bar­dzo dum­ni i szczę­śli­wi, że Was mamy i gra­tu­lu­je­my super wydarzenia.

Dzię­ku­je­my zapro­szo­nym Pro­fes­so­rom i Instruk­to­rom za popro­wa­dzo­ne warsz­ta­ty oraz gościom z innych grup za wspól­ne świę­to­wa­nie.

Para­bens Hap­py Capo­eira FICAG