Od 2 wrze­śnia zapra­sza­my naj­młod­szych na tre­nin­gi na Woli!

W tym roku szkol­nym będzie­my ćwi­czyć w dwóch grupach:

10.45-11.30 Dzie­ci 4-6 lat

11.30-12.30 Dzie­ci 7-11 lat

Zaję­cia tak jak dotych­czas będą się odby­wa­ły w każ­dą niedzielę.