Zmiany w grafiku sekcji dziecięcej na Woli

Od 2 wrze­śnia zapra­sza­my naj­młod­szych na tre­nin­gi na Woli! W tym roku szkol­nym będzie­my ćwi­czyć w dwóch grupach: 10.45-11.30 Dzie­ci 4-6 lat 11.30-12.30 Dzie­ci 7-11 lat Zaję­cia tak jak dotych­czas będą się odby­wa­ły w każ­dą...

Capoeira FICAG wraca na Ursynów

Po waka­cyj­nej prze­rwie sek­cja ursy­now­ska wzna­wia swo­ją działalność. Zaję­cia będą odby­wać się we wtor­ki w godzi­nach 20.30-21.30 oraz w czwart­ki w godzi­nach 19.30 - 21.00 przy ul. Man­da­ryn­ki 1. Jed­no­cze­śnie infor­mu­je­my, że...