Z przy­jem­no­ścią infor­mu­je­my, ze sek­cja w Mar­kach oraz Kamio­nek wzno­wi­ła swo­je tre­nin­gi. Wszyst­kich spra­gnio­nych capo­eira zapra­sza­my na zaję­cia. Tre­nin­gi sek­cji Kamio­nek będą się teraz zaczy­nać o godzi­nie 20:00.