Nasze wiel­kie świę­to 20-lecie FICAG Pol­ska dobie­gło koń­ca. 5 wspa­nia­łych dni spę­dzo­nych na tre­nin­gach, roda, spo­tka­niach z ucznia­mi, przy­ja­ciół­mi, instruk­to­ra­mi, Mestres było naj­wspa­nial­szym cza­sem w ostat­nich latach. Warsz­ta­ty poka­za­ły jak bar­dzo nam wszyst­kim bra­ko­wa­ło moż­li­wo­ści wymia­ny doświadczeń.

Nie­by­ło by tego wszyst­kie­go bez Was – naszych naj­wspa­nial­szych uczniów, któ­rzy tak cięż­ko ćwi­czy­li mimo wszyst­kich trud­no­ści, jakie obec­nie mamy na świe­cie. Dzię­ku­ję Wam bar­dzo za zaufa­nie i za to, że mogli­śmy dla Was zor­ga­ni­zo­wać to wyda­rze­nie. Gra­tu­lu­ję tak­że nowych stop­ni. Niech będą dowo­dem na to, jak bar­dzo Was ceni­my i niech doda­dzą Wam skrzy­deł na kolej­nym eta­pie roz­wo­ju w capoeira.

Dzię­ku­ję bar­dzo moje­mu Mestre za to, że zgo­dził się przy­le­cieć do Pol­ski w tym trud­nym cza­sie i razem z nami świę­to­wać nasze 20 uro­dzi­ny. Mestre Museu Jamil – Bez Cie­bie nie było­by nas. Już wie­le razy nas odwie­dzi­łeś, współ­two­rząc histo­rię FICAG w Pol­sce. Razem z nami świę­tu­jesz nasze suk­ce­sy, a tak­że poma­gasz i dzie­lisz się swo­ją mądro­ścią w momen­tach trud­nych. Zawsze kie­dy jesteś w Pol­sce zara­żasz nas jesz­cze więk­szą miło­ścią do capo­eira, prze­ka­zu­jąc nam swo­ją wie­dzę i doświad­cze­nie. Cie­szę się, że nasza gru­pa ma takie­go Mestre. Jesteś dla mnie wzo­rem i przykładem!

Dzię­ku­ję Mestre Curióbh Espa­ña za odwie­dzi­ny. Jesteś czę­ścią histo­rii FICAG w Pol­sce już od bar­dzo daw­na. Wie­le razy wspie­ra­łeś nas pod­czas wyda­rzeń, od lat dzie­lisz się swo­ją wie­dzą i rado­ścią z capo­eira. Bar­dzo za to dziękujemy.

Dzię­ku­ję wszyst­kim człon­kom FICAG na świe­cie, któ­rzy zechcie­li świę­to­wać z nami tę okrą­głą rocz­ni­cę: Instru­tor Capi­tao (Júlio) z Bra­zy­lii, Instru­to­ra Gata (Mila) z Bia­ło­ru­si, Instru­to­ra Bru­xin­ha i Instru­to­ra Sinin­ho z Litwy. Jeste­ście nie­od­łącz­ną czę­ścią naszej histo­rii - jest mi nie­zmier­nie miło, że mamy tak wspa­nia­łych przy­ja­ciół na całym świe­cie. Potwier­dza to tyl­ko, że FICAG jest jed­ną wiel­ką rodzi­ną, na któ­rej moż­na polegać.

Dzię­ku­ję wszyst­kim gościom: Pro­fes­sor Cho­co­la­te, Pro­fes­sor Mal­ha­do, Instru­tor Sapo, Instru­tor Fer­ro, któ­rzy nas odwie­dzi­li ze swo­imi ucznia­mi i zechcie­li rów­nież podzie­lić się swo­ją wie­dzą. Zawsze jest to cen­na nauka dla nas wszyst­kich, z któ­rej war­to korzy­stać. Wasza obec­ność spra­wi­ła, że to wyda­rze­nie prze­cho­dzi do histo­rii jako jed­no z waż­niej­szych❗Na koniec chciał­bym podzię­ko­wać naszej wspa­nia­łej kadrze instruk­tor­skiej: Pro­fes­sor Padre, Pro­fes­sor Bam­bu, Instru­to­ra Guer­re­ira, Instru­tor Esqu­eci­do, Instru­tor Coco, Instru­to­ra Ando­rin­ha, Instru­to­ra Fre­ira, Instru­to­ra Quebra­da, Instru­to­ra Pul­gu­in­ha. To dzię­ki Waszej pra­cy uda­ło nam się to wyda­rze­nie dopiąć. Cza­sa­mi było tro­chę ner­wo­wo, cza­sem tro­chę zabaw­nie, ale naj­waż­niej­sze, że budu­je­my to wszyst­ko razem! Gra­tu­lu­ję tym, co zdo­by­li nowe stop­nie – niech dadzą Wam siłę i moty­wa­cję, aby być jesz­cze lepszym❗

❗❗❗Eu sou, sou Artes das Gerais❗❗❗

Pro­fes­sor Sino

FICAG Pol­ska

Kontynuując używanie tej strony, akceptujesz ciastka i Politykę prywatności Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close