Nasze wiel­kie świę­to 20-lecie FICAG Pol­ska dobie­gło koń­ca. 5 wspa­nia­łych dni spę­dzo­nych na tre­nin­gach, roda, spo­tka­niach z ucznia­mi, przy­ja­ciół­mi, instruk­to­ra­mi, Mestres było naj­wspa­nial­szym cza­sem w ostat­nich latach. Warsz­ta­ty poka­za­ły jak bar­dzo nam wszyst­kim bra­ko­wa­ło moż­li­wo­ści wymia­ny doświadczeń.

Nie­by­ło by tego wszyst­kie­go bez Was – naszych naj­wspa­nial­szych uczniów, któ­rzy tak cięż­ko ćwi­czy­li mimo wszyst­kich trud­no­ści, jakie obec­nie mamy na świe­cie. Dzię­ku­ję Wam bar­dzo za zaufa­nie i za to, że mogli­śmy dla Was zor­ga­ni­zo­wać to wyda­rze­nie. Gra­tu­lu­ję tak­że nowych stop­ni. Niech będą dowo­dem na to, jak bar­dzo Was ceni­my i niech doda­dzą Wam skrzy­deł na kolej­nym eta­pie roz­wo­ju w capoeira.

Dzię­ku­ję bar­dzo moje­mu Mestre za to, że zgo­dził się przy­le­cieć do Pol­ski w tym trud­nym cza­sie i razem z nami świę­to­wać nasze 20 uro­dzi­ny. Mestre Museu Jamil – Bez Cie­bie nie było­by nas. Już wie­le razy nas odwie­dzi­łeś, współ­two­rząc histo­rię FICAG w Pol­sce. Razem z nami świę­tu­jesz nasze suk­ce­sy, a tak­że poma­gasz i dzie­lisz się swo­ją mądro­ścią w momen­tach trud­nych. Zawsze kie­dy jesteś w Pol­sce zara­żasz nas jesz­cze więk­szą miło­ścią do capo­eira, prze­ka­zu­jąc nam swo­ją wie­dzę i doświad­cze­nie. Cie­szę się, że nasza gru­pa ma takie­go Mestre. Jesteś dla mnie wzo­rem i przykładem!

Dzię­ku­ję Mestre Curióbh Espa­ña za odwie­dzi­ny. Jesteś czę­ścią histo­rii FICAG w Pol­sce już od bar­dzo daw­na. Wie­le razy wspie­ra­łeś nas pod­czas wyda­rzeń, od lat dzie­lisz się swo­ją wie­dzą i rado­ścią z capo­eira. Bar­dzo za to dziękujemy.

Dzię­ku­ję wszyst­kim człon­kom FICAG na świe­cie, któ­rzy zechcie­li świę­to­wać z nami tę okrą­głą rocz­ni­cę: Instru­tor Capi­tao (Júlio) z Bra­zy­lii, Instru­to­ra Gata (Mila) z Bia­ło­ru­si, Instru­to­ra Bru­xin­ha i Instru­to­ra Sinin­ho z Litwy. Jeste­ście nie­od­łącz­ną czę­ścią naszej histo­rii - jest mi nie­zmier­nie miło, że mamy tak wspa­nia­łych przy­ja­ciół na całym świe­cie. Potwier­dza to tyl­ko, że FICAG jest jed­ną wiel­ką rodzi­ną, na któ­rej moż­na polegać.

Dzię­ku­ję wszyst­kim gościom: Pro­fes­sor Cho­co­la­te, Pro­fes­sor Mal­ha­do, Instru­tor Sapo, Instru­tor Fer­ro, któ­rzy nas odwie­dzi­li ze swo­imi ucznia­mi i zechcie­li rów­nież podzie­lić się swo­ją wie­dzą. Zawsze jest to cen­na nauka dla nas wszyst­kich, z któ­rej war­to korzy­stać. Wasza obec­ność spra­wi­ła, że to wyda­rze­nie prze­cho­dzi do histo­rii jako jed­no z waż­niej­szych❗Na koniec chciał­bym podzię­ko­wać naszej wspa­nia­łej kadrze instruk­tor­skiej: Pro­fes­sor Padre, Pro­fes­sor Bam­bu, Instru­to­ra Guer­re­ira, Instru­tor Esqu­eci­do, Instru­tor Coco, Instru­to­ra Ando­rin­ha, Instru­to­ra Fre­ira, Instru­to­ra Quebra­da, Instru­to­ra Pul­gu­in­ha. To dzię­ki Waszej pra­cy uda­ło nam się to wyda­rze­nie dopiąć. Cza­sa­mi było tro­chę ner­wo­wo, cza­sem tro­chę zabaw­nie, ale naj­waż­niej­sze, że budu­je­my to wszyst­ko razem! Gra­tu­lu­ję tym, co zdo­by­li nowe stop­nie – niech dadzą Wam siłę i moty­wa­cję, aby być jesz­cze lepszym❗

❗❗❗Eu sou, sou Artes das Gerais❗❗❗

Pro­fes­sor Sino

FICAG Pol­ska