Ser­decz­nie zapra­sza­my na warsz­ta­ty i zawo­dy capo­eira dla dzie­ci „O futu­ro da capo­eira”, któ­re odbę­dą się już w ten week­end! Zaczy­na­my od zawo­dów w sobo­tę o godzi­nie 12:00 w klu­bie „Dzi­ka Stro­na Wisły” przy pla­cu Hal­le­ra 5. Tre­ning warsz­ta­to­wy odbę­dzie się w nie­dzie­lę od 11:00 do 13:00 w szko­le przy uli­cy Miłej 26 (oko­li­ce CH Klif), a popro­wa­dzą go Instru­to­ra Ando­rin­haInstru­tor Bam­bu. Zapra­sza­my wszyst­kie dzie­cia­ki z naszej gru­py oraz doro­słych w cha­rak­te­rze widzów! Do zobaczenia!

Kontynuując używanie tej strony, akceptujesz ciastka i Politykę prywatności Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close