Ser­decz­nie zapra­sza­my na warsz­ta­ty i zawo­dy capo­eira dla dzie­ci „O futu­ro da capo­eira”, któ­re odbę­dą się już w ten week­end! Zaczy­na­my od zawo­dów w sobo­tę o godzi­nie 12:00 w klu­bie „Dzi­ka Stro­na Wisły” przy pla­cu Hal­le­ra 5. Tre­ning warsz­ta­to­wy odbę­dzie się w nie­dzie­lę od 11:00 do 13:00 w szko­le przy uli­cy Miłej 26 (oko­li­ce CH Klif), a popro­wa­dzą go Instru­to­ra Ando­rin­haInstru­tor Bam­bu. Zapra­sza­my wszyst­kie dzie­cia­ki z naszej gru­py oraz doro­słych w cha­rak­te­rze widzów! Do zobaczenia!