Infor­mu­je­my, że na czas waka­cji prze­no­si­my dzia­łal­ność naszej sek­cji do gro­chow­skich par­ków. Pierw­sze zaję­cia w nowej for­mu­le odbę­dą się w ponie­dzia­łek 3 lip­ca o godzi­nie 18:00 na tere­nie OPP Jor­da­nek przy uli­cy Kwa­te­ry Głów­nej 11. Tre­nin­gi sek­cji Kamio­nek odby­wa­ją się bez zmian. Ser­decz­nie zapraszamy!