Infor­mu­je­my, że na czas waka­cji prze­no­si­my dzia­łal­ność naszej sek­cji do gro­chow­skich par­ków. Pierw­sze zaję­cia w nowej for­mu­le odbę­dą się w ponie­dzia­łek 3 lip­ca o godzi­nie 18:00 na tere­nie OPP Jor­da­nek przy uli­cy Kwa­te­ry Głów­nej 11. Tre­nin­gi sek­cji Kamio­nek odby­wa­ją się bez zmian. Ser­decz­nie zapraszamy!

Kontynuując używanie tej strony, akceptujesz ciastka i Politykę prywatności Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close