W naj­bliż­szy czwar­tek (25.04) tre­ning sek­cji żoli­bor­skiej nie odbę­dzie się ze wzglę­du na nie­do­stęp­ną salę. Do ćwi­czeń wra­ca­my w przy­szły ponie­dzia­łek (29.04). Zapraszamy!