Ze wzglę­du na świę­to 6.01 tre­ning sek­cji dzie­cię­cej przy Metrze Ratusz Arse­nał jest odwo­ła­ny. Zapra­sza­my na zaję­cia na Miłą 26 o godz. 11.00!