Przed­sta­wia­my kolej­ne­go Mestre naszej gru­py. Tym razem krót­ka histo­ria Mestre Curio, któ­ry będzie głów­nym gościem nasze­go naj­bliż­sze­go even­tu.
Miłej lek­tu­ry.

Mestre Curió zaczął swo­ją przy­go­dę z capo­eira w roku 1982 pod kie­row­nic­twem Mestre Faisca w mie­ście Ven­da Nova w sta­nie Minas Gera­is. Tre­no­wał z nim przez oko­ło 10 lat, a w roku 1995 za pośred­nic­twem dwóch przy­ja­ciół poznał gru­pę Artes das Gera­is i zaczął tre­no­wać bez­po­śred­nio pod okiem Mestre Museu. Po jakimś cza­sie dostał szan­sę wyjaz­du do Euro­py (do Ber­li­na), gdzie w 1997 roku kon­ty­nu­ował swo­ją pra­cę dla gru­py. W 2006 roku prze­pro­wa­dził się do Sewil­li w Hisz­pa­nii, aby roz­po­cząć nowy pro­jekt zwią­za­ny z capo­eira. Tam miesz­ka i pro­wa­dzi zaję­cia do dziś.