Przed­sta­wia­my kolej­ne­go Mestre naszej gru­py. Tym razem krót­ka histo­ria Mestre Curio, któ­ry będzie głów­nym gościem nasze­go naj­bliż­sze­go even­tu.
Miłej lek­tu­ry.

Mestre Curió zaczął swo­ją przy­go­dę z capo­eira w roku 1982 pod kie­row­nic­twem Mestre Faisca w mie­ście Ven­da Nova w sta­nie Minas Gera­is. Tre­no­wał z nim przez oko­ło 10 lat, a w roku 1995 za pośred­nic­twem dwóch przy­ja­ciół poznał gru­pę Artes das Gera­is i zaczął tre­no­wać bez­po­śred­nio pod okiem Mestre Museu. Po jakimś cza­sie dostał szan­sę wyjaz­du do Euro­py (do Ber­li­na), gdzie w 1997 roku kon­ty­nu­ował swo­ją pra­cę dla gru­py. W 2006 roku prze­pro­wa­dził się do Sewil­li w Hisz­pa­nii, aby roz­po­cząć nowy pro­jekt zwią­za­ny z capo­eira. Tam miesz­ka i pro­wa­dzi zaję­cia do dziś.

Kontynuując używanie tej strony, akceptujesz ciastka i Politykę prywatności Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close