Wio­sna już za pasem, a co za tym idzie kolej­ne nasze wiel­kie wyda­rze­nie. Zapra­sza­my wszyst­kich miło­śni­ków capo­eira na wiel­kie wyda­rze­nie jakim są warsz­ta­ty oraz cere­mo­nia nada­nia nowych stop­ni w capo­eira. Jak co roku zapew­ni­my Wam duża daw­kę tre­nin­gów, emo­cji jak i integracji.

Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje znaj­dzie­cie na naszym wyda­rze­niu