Oi Capo­eiri­stas 👋

Powo­li wszyst­ko wra­ca do nor­my, wiec i my wrzu­ca­my wyż­szy bieg! 🚀Mamy fan­ta­stycz­ną wia­do­mość! 🤩

W dniach 6-10 paź­dzier­ni­ka odbę­dą się warsz­ta­ty z oka­zji 20-lecia gru­py FICAG w Pol­sce! 🍰🎉🎁.

Chce­my Was ser­decz­nie zapro­sić na nasze świę­to - będzie nam bar­dzo miło, jeśli zechce­cie cele­bro­wać z nami! 🥳

Zapi­sy otwar­te dla wszyst­kich! 📌

Dla wszyst­kich zapi­sa­nych na warsz­ta­ty w 2020. Te, któ­re się nie odby­ły przez wzgląd na pan­de­mię. 🦠😷 Wszyst­kie Wasze wpła­ty są zapi­sa­ne i liczą się jako raty za enco­non­tro urodzinowe! ✅

Do zoba­cze­nia w październiku! 

Wię­cej infor­ma­cji niebawem! 

Axe.
Pro­fes­sor Sino
FICAG Pol­ska

Kontynuując używanie tej strony, akceptujesz ciastka i Politykę prywatności Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close