Oi Capo­eiri­stas 👋

Powo­li wszyst­ko wra­ca do nor­my, wiec i my wrzu­ca­my wyż­szy bieg! 🚀Mamy fan­ta­stycz­ną wia­do­mość! 🤩

W dniach 6-10 paź­dzier­ni­ka odbę­dą się warsz­ta­ty z oka­zji 20-lecia gru­py FICAG w Pol­sce! 🍰🎉🎁.

Chce­my Was ser­decz­nie zapro­sić na nasze świę­to - będzie nam bar­dzo miło, jeśli zechce­cie cele­bro­wać z nami! 🥳

Zapi­sy otwar­te dla wszyst­kich! 📌

Dla wszyst­kich zapi­sa­nych na warsz­ta­ty w 2020. Te, któ­re się nie odby­ły przez wzgląd na pan­de­mię. 🦠😷 Wszyst­kie Wasze wpła­ty są zapi­sa­ne i liczą się jako raty za enco­non­tro urodzinowe! ✅

Do zoba­cze­nia w październiku! 

Wię­cej infor­ma­cji niebawem! 

Axe.
Pro­fes­sor Sino
FICAG Pol­ska