Przed nie­dziel­ny­mi pre­zen­ta­cja­mi wystą­pi­my rów­nież w sobo­tę 3 czerw­ca na Aka­de­mii Peda­go­gi­ki Spe­cjal­nej przy ul. Szczę­śli­wic­kiej 40. Zaczy­na­my o godzi­nie 13:45. Do zoba­cze­nia i bądź­cie z nami!