Sekcja Mokotów przenosi się na Rondo Daszyńskiego!

Od lute­go 2017 zaję­cia dotych­cza­so­wej sek­cji Moko­tów będą odby­wać się w klu­bie Fit­nes­sja przy uli­cy Towa­ro­wej 22. Nowy har­mo­no­gram treningów:

  • ponie­dzia­łek 20:30-22:00
  • pią­tek 19:00-20:30

W związ­ku z nową loka­li­za­cją sek­cja zmie­nia nazwę na FICAG Śródmieście.

Pierw­sze zaję­cia według nowe­go har­mo­no­gra­mu odbę­dą się już 3 lute­go. Ser­decz­nie zapraszamy!