Z począt­kiem mar­ca zaszły zmia­ny w dzia­ła­niu sek­cji w Śród­mie­ściu. W bie­żą­cym mie­sią­cu tre­nin­gi odby­wa­ją się 1 raz w tygo­dniu - w czwart­ki o 20:30.

Marzec jest jed­no­cze­śnie mie­sią­cem, po któ­rym dzia­łal­ność gru­py śród­miej­skiej zosta­nie zawie­szo­na do cza­su zna­le­zie­nia nowej sali tre­nin­go­wej. O zmia­nie adre­su i nowych godzi­nach tre­nin­gów będzie­my infor­mo­wa­li w aktu­al­no­ściach i na facebooku.