Wszyst­kich człon­ków naszych gro­chow­skich sek­cji infor­mu­je­my, że od dziś wpro­wa­dza­my nastę­pu­ją­ce zmia­ny w grafiku:

  • sek­cja Gro­chów-Gocła­wek wzna­wia dzia­łal­ność po waka­cjach. Tre­nin­gi będą się odby­wać bez zmian, w ponie­dział­ki i czwart­ki w godzi­nach 18:00 - 19:00 w Pły­wal­ni „Szu­wa­rek” przy uli­cy Kwa­te­ry Głów­nej 13.
  • piąt­ko­wy tre­ning sek­cji Kamio­nek zosta­nie prze­su­nię­ty o 15 minut, a więc teraz będzie zaczy­nać się o godzi­nie 19:45.

Ser­decz­nie zapraszamy!