Przy­po­mi­na­my, że od naj­bliż­szej nie­dzie­li, czy­li 01.10, tre­nin­gi dla naj­młod­szych będą odby­wa­ły się na Miłej 26 o godzi­nie 11.00.

Zapra­sza­my!