Uwa­ga! Nastą­pi­ła cza­so­wa zmia­na godzi­ny i loka­li­za­cji zajęć dla dzie­ci na Woli!

Zaję­cia we wrze­śniu będą odby­wać się w Aka­de­mii Tań­ca Toma­sza Potoc­kie­go przy ul. Wol­ność 2A w godzi­nah 12.00- 13.00.

Nasz tre­ning odbę­dzie się w sali D (sala Wrzo­so­wa, klat­ka scho­do­wa po lewej stro­nie patrząc w kie­run­ku Żoliborza).

Sala jest wyre­mon­to­wa­na, z nowym par­kie­tem i lustrami.

W razie wąt­pli­wo­ści pro­si­my o kon­takt przez Face­bo­oka, mailo­wy anna.jakima@gmail.com lub tele­fo­nicz­ny - 507 558 980.

Zaczy­na­my już 3 wrze­śnia. Do zoba­cze­nia na treningu!