W nie­dzie­lę o godzi­nie 11:30 zapra­sza­my ser­decz­nie wszyst­kich człon­ków naszej gru­py na zawo­dy capo­eira, któ­re odbę­dą się w szko­le przy uli­cy Miłej 26! Wpa­daj­cie wziąć udział w samym wyda­rze­niu, kibi­co­wać przy­ja­cio­łom lub po pro­stu pomóc nam stwo­rzyć odpo­wied­nią atmos­fe­rę wyda­rze­nia! Szcze­gó­ły znaj­dzie­cie na wyda­rze­niu na Face­bo­oku. Do zobaczenia!