Nie samy­mi ćwi­cze­nia­mi capo­eiri­sta żyje. Wie­dza o capo­eira jest rów­nie waż­na, dla­te­go nasza gru­pa posta­no­wi­ła przy­bli­żyć histo­rię naszych mestres.
Na począ­tek histo­ria nasze­go zało­ży­cie­la, czy­li Mestre Museu.
Dla nie­zna­ją­cych języ­ka posta­no­wi­li­śmy prze­tłu­ma­czyć tekst:

Mestre Museu zaczął ćwi­czyć capo­eira w 1975 roku w ramach pro­jek­tu spo­łecz­ne­go pro­wa­dzo­ne­go wte­dy przez Mestre Tonin­ho Bocao w pobli­żu sta­dio­nu Para­iso. W tam­tych cza­sach do samej gry nie przy­kła­da­no zbyt wie­le uwa­gi, liczy­ły się głów­nie kop­nię­cia. W 1979 roku poznał potęż­ne­go capo­eiri­stę zwa­ne­go Mestre Reinal­do. Mestre Museu był jego pierw­szym uczniem. Tre­no­wał z nim aż do 1992 roku, kie­dy to Mestre Rei posta­no­wił kon­ty­nu­ować swo­ją pra­cę w innej gru­pie pocho­dzą­cej z Rio de Jane­iro. W 1992 roku Mestre Museu zało­żył gru­pę Fun­da­cao Inter­na­cio­nal Capo­eira Artes das Gera­is (FICAG) i od tego cza­su jego gwiaz­da świe­ci coraz jaśniej.
Mestre Museu

Kontynuując używanie tej strony, akceptujesz ciastka i Politykę prywatności Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close