Nie samy­mi ćwi­cze­nia­mi capo­eiri­sta żyje. Wie­dza o capo­eira jest rów­nie waż­na, dla­te­go nasza gru­pa posta­no­wi­ła przy­bli­żyć histo­rię naszych mestres.
Na począ­tek histo­ria nasze­go zało­ży­cie­la, czy­li Mestre Museu.
Dla nie­zna­ją­cych języ­ka posta­no­wi­li­śmy prze­tłu­ma­czyć tekst:

Mestre Museu zaczął ćwi­czyć capo­eira w 1975 roku w ramach pro­jek­tu spo­łecz­ne­go pro­wa­dzo­ne­go wte­dy przez Mestre Tonin­ho Bocao w pobli­żu sta­dio­nu Para­iso. W tam­tych cza­sach do samej gry nie przy­kła­da­no zbyt wie­le uwa­gi, liczy­ły się głów­nie kop­nię­cia. W 1979 roku poznał potęż­ne­go capo­eiri­stę zwa­ne­go Mestre Reinal­do. Mestre Museu był jego pierw­szym uczniem. Tre­no­wał z nim aż do 1992 roku, kie­dy to Mestre Rei posta­no­wił kon­ty­nu­ować swo­ją pra­cę w innej gru­pie pocho­dzą­cej z Rio de Jane­iro. W 1992 roku Mestre Museu zało­żył gru­pę Fun­da­cao Inter­na­cio­nal Capo­eira Artes das Gera­is (FICAG) i od tego cza­su jego gwiaz­da świe­ci coraz jaśniej.
Mestre Museu