Dro­dzy Capo­eiri­stas,
Czas świąt już tuż, tuż, dla­te­go chcie­li­by­śmy Wam zło­żyć życze­nia cie­płych, rodzin­nych i rado­snych chwil w tym trud­nym cza­sie. Niech te świę­ta będą mimo wszyst­ko wspa­nia­łe i peł­ne cudow­nych prze­żyć. Miej­my nadzie­ję, że wszy­scy spo­tka­my się już nie­dłu­go na sali, gdzie będzie­my mogli wymie­nić się doświad­cze­niem z tego cza­su i pograć razem w roda., a tym­cza­sem odpo­czy­waj­cie i nabie­raj­cie sił na nowy rok.

Weso­łych świąt życzy
Kadra FICAG Polska