Dro­dzy Ucznio­wie i Przy­ja­cie­le FICAG,
Z oka­zji nad­cho­dzą­cych świąt życzy­my Wam dużo spo­ko­ju, rado­ści i cie­płych chwil spę­dzo­nych w rodzin­nym gro­nie. Niech te świę­ta spra­wią, że to będzie czas peł­ny nadziei i opty­mi­zmu.
Weso­łych świąt Wiel­ka­noc­nych
życzy Kadra FICAG Polska