Z wiel­ką przy­jem­no­ścią zapra­sza­my wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych na kolej­ne warsz­ta­ty i cere­mo­nię Bati­za­do orga­ni­zo­wa­ne przez naszą gru­pę! Tym razem będzie­my ćwi­czyć od 31 maja do 3 czerw­ca. Mamy już pew­ność, że wśród gości znaj­dzie się sam For­man­do Bisco­ito oraz roz­ma­ici goście z innych euro­pej­skich filii FICAG.

Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych infor­mu­je­my, że ter­min wpła­ty pierw­szej raty (150 zł dla doro­słych, 80 zł dla dzie­ci) upły­wa już 14 lute­go. Przy­po­mi­na­my, że do wzię­cia udzia­łu w warsz­ta­tach nie­zbęd­ne jest wypeł­nie­nie for­mu­la­rza, któ­ry znaj­dzie­my pod adre­sem http://tiny.pl/gnrmj.

 

Kontynuując używanie tej strony, akceptujesz ciastka i Politykę prywatności Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close