Z wiel­ką przy­jem­no­ścią zapra­sza­my wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych na kolej­ne warsz­ta­ty i cere­mo­nię Bati­za­do orga­ni­zo­wa­ne przez naszą gru­pę! Tym razem będzie­my ćwi­czyć od 31 maja do 3 czerw­ca. Mamy już pew­ność, że wśród gości znaj­dzie się sam For­man­do Bisco­ito oraz roz­ma­ici goście z innych euro­pej­skich filii FICAG.

Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych infor­mu­je­my, że ter­min wpła­ty pierw­szej raty (150 zł dla doro­słych, 80 zł dla dzie­ci) upły­wa już 14 lute­go. Przy­po­mi­na­my, że do wzię­cia udzia­łu w warsz­ta­tach nie­zbęd­ne jest wypeł­nie­nie for­mu­la­rza, któ­ry znaj­dzie­my pod adre­sem http://tiny.pl/gnrmj.