Ser­decz­nie zapra­sza­my na kolej­ną impre­zę pod szyl­dem War­szaw­skie Wie­lo­kul­tu­ro­we Stre­et Par­ty 2019, któ­re odbę­dzie się już jutro (w nie­dzie­lę 21 lip­ca) na Kra­kow­skim Przed­mie­ściu mię­dzy pomni­kiem Koper­ni­ka i pla­cem Zam­ko­wym. Cze­ka­my na Was już od godzi­ny 12:00 w sto­isku numer 15 na wyso­ko­ści skwe­ru Hoove­ra. Chęt­nie odpo­wie­my na wszyst­kie pyta­nia i pouczy­my zain­te­re­so­wa­nych gry na bra­zy­lij­skich instru­men­tach. Oczy­wi­ście prze­wi­du­je­my rów­nież poka­zy capo­eira na tere­nie festi­wa­lu. Nie może Was tam zabraknąć!