Ser­decz­nie zapra­sza­my na kolej­ną impre­zę pod szyl­dem War­szaw­skie Wie­lo­kul­tu­ro­we Stre­et Par­ty 2019, któ­re odbę­dzie się już jutro (w nie­dzie­lę 21 lip­ca) na Kra­kow­skim Przed­mie­ściu mię­dzy pomni­kiem Koper­ni­ka i pla­cem Zam­ko­wym. Cze­ka­my na Was już od godzi­ny 12:00 w sto­isku numer 15 na wyso­ko­ści skwe­ru Hoove­ra. Chęt­nie odpo­wie­my na wszyst­kie pyta­nia i pouczy­my zain­te­re­so­wa­nych gry na bra­zy­lij­skich instru­men­tach. Oczy­wi­ście prze­wi­du­je­my rów­nież poka­zy capo­eira na tere­nie festi­wa­lu. Nie może Was tam zabraknąć!

Kontynuując używanie tej strony, akceptujesz ciastka i Politykę prywatności Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close