Sek­cje FICAG Ursy­nów i Wola (zaję­cia dla dzie­ci) mają waka­cyj­ną prze­rwę w treningach.
Powró­ci­my we wrze­śniu, a tym­cza­sem ser­decz­nie zapra­sza­my na zaję­cia innych sek­cji, któ­re nie prze­wi­du­ją żad­nej prze­rwy w treningach.