Przed­sta­wia­my krót­ką histo­rię For­ma­do Tuca, któ­ry gościł u nas na warsz­ta­tach w 2015 roku. 

For­ma­do Tuca zaczął ćwi­czyć capo­eira w roku 1983 w wie­ku 7 lat. W tym cza­sie jako nauczy­cie­lem był Mestre Dami­ão, z któ­rym ćwi­czył do 2000 roku. W 2001 za namo­wą swo­jej sio­stry Val­de­te poznał Mestre Museu na warsz­ta­tach w Belo Hori­zon­te. Ponie­waż spodo­ba­ły mu się obo­wią­zu­ją­ce w gru­pie zasa­dy panu­ją­ce w gru­pie i bar­dzo iden­ty­fi­ko­wał się z filo­zo­fią Mestre Museu, posta­no­wił czę­ściej odwie­dzać głów­ną sie­dzi­bę gru­py jako sta­ży­sta (esta­gi­ário). Po pew­nym cza­sie został peł­no­praw­nym człon­kiem gru­py. Obec­nie od 19 lat nale­ży już do FICAG.

Kontynuując używanie tej strony, akceptujesz ciastka i Politykę prywatności Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close