Infor­mu­je­my, że w cią­gu dłu­gie­go week­en­du majo­we­go tre­nin­gu odbę­dą się według nastę­pu­ją­ce­go harmonogramu:

  • 1 maja tre­nin­gi wszyst­kich sek­cji zosta­ją odwo­ła­ne
  • 2 maja odbę­dą się zaję­cia sek­cji Gro­chów-Kamio­nekSta­re Bie­la­ny. Tre­ning sek­cji ursy­now­skiej zosta­je odwo­ła­ny.
  • 3 maja tre­nin­gi wszyst­kich sek­cji zosta­ją odwo­ła­ne