Infor­mu­je­my, że tre­ning sek­cji Śród­mie­ście, któ­ry miał się odbyć w ponie­dzia­łek 13 mar­ca, zosta­je wyjąt­ko­wo prze­nie­sio­ny na wto­rek 14 mar­ca na godzi­nę 20:00. Resz­ta zajęć odbę­dzie się zgod­nie z grafikiem.