Wszyst­kim człon­kom naszej gru­py i ich rodzi­nom życzy­my Weso­łych Świąt Wiel­ka­no­cy, bar­dzo dużo zdro­wia i spo­ko­ju. Jed­no­cze­śnie infor­mu­je­my, że w okre­sie 14-17.04.2017 tre­nin­gi sek­cji Wola (nie­dzie­la), Gro­chów Gocła­wek (ponie­dzia­łek) oraz Mar­ki (pią­tek i ponie­dzia­łek) zosta­ją odwołane.

Ponie­dział­ko­wy tre­ning sek­cji Śród­mie­ście zosta­je wyjąt­ko­wo prze­nie­sio­ny na wto­rek na godzi­nę 20:00.