Już w sobo­tę zapra­sza­my na dwie pozy­cje w naszym roz­kła­dzie jazdy:

- o 13:00 wystą­pi­my w Wil­czej Górze z oka­zji 10-lecia Fun­da­cji Synapsis

- o 14:00 roz­po­czy­na­my mini­fe­sti­wal muzycz­ny na war­szaw­skim Gro­cho­wie przy uli­cy Paca 40. Szcze­gó­ły w poniż­szym wyda­rze­niu.

Ser­decz­nie zapraszamy!