Już w sobo­tę zapra­sza­my na dwie pozy­cje w naszym roz­kła­dzie jazdy:

- o 13:00 wystą­pi­my w Wil­czej Górze z oka­zji 10-lecia Fun­da­cji Synapsis

- o 14:00 roz­po­czy­na­my mini­fe­sti­wal muzycz­ny na war­szaw­skim Gro­cho­wie przy uli­cy Paca 40. Szcze­gó­ły w poniż­szym wyda­rze­niu.

Ser­decz­nie zapraszamy!

Kontynuując używanie tej strony, akceptujesz ciastka i Politykę prywatności Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close