Uwa­ga! W wyni­ku pan­de­mii COVID-19 nastą­pi­ły zmia­ny w dniach i godzi­nach tre­nin­gów na Sta­rych Bie­la­nach.
Oto obo­wią­zu­ją­cy har­mo­no­gram.

Ponie­dzia­łek, 20:15-21:30
Pią­tek, 18:30-20:00

Loka­li­za­cja zosta­je bez zmian - ul. Staf­fa 3/5.

Zaję­cia rusza­ją 14 wrze­śnia 2020 r.