Infor­mu­je­my, że w tygo­dniu 19-25 paź­dzier­ni­ka tre­nin­gi w sek­cji na Sta­rych Bie­la­nach zosta­ły odwo­ła­ne. Widzi­my się 26 października!