Już od jutra (1 wrze­śnia) wzna­wia­my tre­nin­gi gru­py dzie­cię­cej. Miej­sce i godzi­ny pozo­sta­ją bez zmian. Zapraszamy!