Infor­mu­je­my, że z racji naszych dorocz­nych warsz­ta­tów Tro­ca de Cor­das wszyst­kie regu­lar­ne tre­nin­gi naszych sek­cji w dniach 24 - 28 maja zosta­ją odwo­ła­ne. Zain­te­re­so­wa­nych capo­eira w naszym wyko­na­niu zapra­sza­my na same warsz­ta­ty, któ­re są w cało­ści otwar­te dla osób z zewnątrz.

Poni­żej wkle­ja­my har­mo­no­gram wydarzenia:

HARMONOGRAM WARSZTATÓW
--------------------------------------

Śro­da, 24.05

19:00 - 21:30 Roda otwie­ra­ją­ca warsztaty
(LO im. Trau­gut­ta, ul. Miła 26)
Jeże­li będzie ład­na pogo­da, roda odbę­dzie się na dworze.
----------
Czwar­tek, 25.05

16:30 - 17:30 Tre­ning Hap­py Capo­eira FICAG
(ZSS nr 100, ul. Czar­niec­kie­go 49)

19:00 - 21:30 Tre­ning dla dorosłych
(Aka­de­mia Sztu­ki Wojen­nej, al. gen. Anto­nie­go Chru­ście­la „Mon­te­ra” 103)
----------
Pią­tek, 26.05

18:30 - 20:00 Tre­ning dla dzieci
18:30 - 21:30 Tre­ning dla dorosłych
(Aka­de­mia Sztu­ki Wojen­nej, al. gen. Anto­nie­go Chru­ście­la „Mon­te­ra” 103)
----------
Sobo­ta, 27.05

11:00 - 16:00 Tro­ca de cordas
(Aka­de­mia Sztu­ki Wojen­nej, al. gen. Anto­nie­go Chru­ście­la „Mon­te­ra” 103)

21:00 Impre­za
(Chwi­la da Klub, ul. Ogro­do­wa 31/35)
----------
Nie­dzie­la, 28.05

12:00 - 13:30 Tre­ning dla dzieci
12:00 - 15:00 Tre­ning dla dorosłych
(Aka­de­mia Sztu­ki Wojen­nej, al. gen. Anto­nie­go Chru­ście­la „Mon­te­ra” 103)
Jeże­li będzie ład­na pogo­da, oba tre­nin­gi odbę­dą się na Polu Mokotowskim.