Infor­mu­je­my, że z racji naszych dorocz­nych warsz­ta­tów Tro­ca de Cor­das wszyst­kie regu­lar­ne tre­nin­gi naszych sek­cji w dniach 24 - 28 maja zosta­ją odwo­ła­ne. Zain­te­re­so­wa­nych capo­eira w naszym wyko­na­niu zapra­sza­my na same warsz­ta­ty, któ­re są w cało­ści otwar­te dla osób z zewnątrz.

Poni­żej wkle­ja­my har­mo­no­gram wydarzenia:

HARMONOGRAM WARSZTATÓW
--------------------------------------

Śro­da, 24.05

19:00 - 21:30 Roda otwie­ra­ją­ca warsztaty
(LO im. Trau­gut­ta, ul. Miła 26)
Jeże­li będzie ład­na pogo­da, roda odbę­dzie się na dworze.
----------
Czwar­tek, 25.05

16:30 - 17:30 Tre­ning Hap­py Capo­eira FICAG
(ZSS nr 100, ul. Czar­niec­kie­go 49)

19:00 - 21:30 Tre­ning dla dorosłych
(Aka­de­mia Sztu­ki Wojen­nej, al. gen. Anto­nie­go Chru­ście­la „Mon­te­ra” 103)
----------
Pią­tek, 26.05

18:30 - 20:00 Tre­ning dla dzieci
18:30 - 21:30 Tre­ning dla dorosłych
(Aka­de­mia Sztu­ki Wojen­nej, al. gen. Anto­nie­go Chru­ście­la „Mon­te­ra” 103)
----------
Sobo­ta, 27.05

11:00 - 16:00 Tro­ca de cordas
(Aka­de­mia Sztu­ki Wojen­nej, al. gen. Anto­nie­go Chru­ście­la „Mon­te­ra” 103)

21:00 Impre­za
(Chwi­la da Klub, ul. Ogro­do­wa 31/35)
----------
Nie­dzie­la, 28.05

12:00 - 13:30 Tre­ning dla dzieci
12:00 - 15:00 Tre­ning dla dorosłych
(Aka­de­mia Sztu­ki Wojen­nej, al. gen. Anto­nie­go Chru­ście­la „Mon­te­ra” 103)
Jeże­li będzie ład­na pogo­da, oba tre­nin­gi odbę­dą się na Polu Mokotowskim.

Kontynuując używanie tej strony, akceptujesz ciastka i Politykę prywatności Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close